Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund"


Oznaka JP-A-6
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-169-6/17
Datum rješenja o dozvoli17.7.2017.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital82.870.334,04


Banka depozitar

Banka depozitar "Nova Banka" a.d. Banja Luka - odjeljenje za kastodi poslove

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): U prvoj godini 20%
Izlazne naknade u % (za OIF): U drugoj godini 10%
Izlazne naknade u % (za OIF): Po isteku perioda od dve godine 3,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Prospekt Orginal 2 MB
Statut Orginal 1 MB
  Na vrh