Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "AKTIVA INVEST FOND"


Oznaka JP-A-18
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-425-5/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital9.128.577,69


Banka depozitar

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "AKTIVA INVEST FOND"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Ulazne naknade u % (za OIF): od100.001 KM do 250.000 KM 1%
Izlazne naknade u % (za OIF): po isteku dvije godine nakon preoblikovanja 3,5%
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 10.001 do 100.000 KM 1,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 500 KM do 10.000 KM 2%
Ulazne naknade u % (za OIF): preko 250.001 KM 0,5%
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Prospekt Orginal 1 MB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Orginal 17 MB
Statut Orginal 1 MB
Statut Prečišćavanje 774 KB
  Na vrh