Opšte informacije



Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je stalno i nezavisno pravno lice, a osnovni cilj njenog rada je da kroz regulisanje, promociju i nadzor obezbjedi:
  • Podršku uspostavljanju i razvoju tržišta hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj;
  • Funkcionisanje uređenog, pravičnog, otvorenog i efikasnog tržišta hartija od vrijednosti, odnosno stvaranje povjerenja u sve institucije i učesnike na tržištu;
  • Zaštitu interesa investitora i drugih učesnika na tržištu.
Komisiju čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana, koje, na prijedlog predsjednika Republike Srpske, imenuje Narodna Skupština Republike Srpske. Mandat članova Komisije traje pet godina. Za članove Komisije mogu biti imenovani domaći i inostrani stručnjaci, odnosno lica koja imaju visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera i posjeduju lična svojstva koja ih čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

Pored ostalih ograničenja, utvrđenih zakonom, članovi Komisije ne mogu biti:
  • - članovi političkih partija i učestvovati u političkim aktivnostima koje su nespojive sa radom u Komisiji,
  • - članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg akcionarskog društva ili preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
  • - obavljati bilo koji drugi posao uz naknadu, izuzev naučnih, istraživačkih i predavačkih aktivnosti,
  • - posjedovati, direktno ili indirektno, više od 5% akcija bilo kojeg akcionarskog društva ili preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i
  • - obavljati djelatnost ili provoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora ili samostalnosti Komisije.
 
 

  Na vrh