Akcijski zatvoreni investicioni fond u preoblikovanju " OIF JAHORINA KONSEKO INVEST" a.d. Pale


Oznaka ZJP-15
Oznaka na berzi JHKP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-5530/07
Datum rješenja o dozvoli21.12.2007
Datum upisa u sudski registar28.12.2007
Kapital118.176.000,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "Poslovni informator" d.o.o. Bijeljina

Provizija za upravljanje društvu u %:2,50
Nominalna vrijednost akcije:60,00

Principi ulaganja

Инвестициони циљ Фонда је остваривање стабилних приноса на дужи рок уз умјерен ризик, укључујући улагање имовине Фонда претежно у акције и обвезнице домаћих и инострних емитената. За сваку пословну годину, годишњим програмом инвестиционих циљева и политике Фонда детаљније ће се дефинисати циљеви улагања.
Фонд ће водити такву инвестициону политику која треба да обезбиједи квалитетно праћење портфолија Фонда и емитената чије хартије држи у свом портфељу.
Такође, радиће се на свођењу ризика улагања на најмању могућу мјеру, а све у циљу остваривања стабилних принса на дуги рок. Један од инвестиционих циљева је и реплицирање индекса акцијских или дужничких ХОВ. Термински уговори, куповине опција, деривата и друге специфичне имовине нису садашњи циљеви инвестирања Фонда и евентуално ће се реализовати ако то буде потребно, више ради заштите интереса ХОВ које се налазе у портфељу.

Vrsta imovine

Средства Фонда, Друштво за управљање улагаће у:
- хартије од вриједности, дугорочне и краткорочне
- удјеле или акције инвестиционих фондова
- инструменте тржишта новца
- новчане депозите.

Faktori rizika

Незадовољавајући или негативан принос може настати као посљедица следећих ризика:
- ризик промјене цијена ХОВ (тржишни ризик)
- ризик промјене курса валута
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- ризик промјене пореских прописа
- ризик тржишта капитала РС и ФБиХ
- ризик тачности процјене ХОВ из портфеља Фонда
- ризик правног система.

Način i vrsta obračuna imovine

Нето вриједност имовине Фонда је укупна вриједност његове имовине умањена за укупне обавезе.
Вриједност имовине Фонда може да израчунава Друштво или Депозитар у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима и другим прописима.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаје о пословању могуће је преузети у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Sabahudin Alađuz
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Željko Bogdanić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Aleksandar Ljuboja
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Matej Pirtovšek
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Gregor Trampuž
Funkcija Predsjednik
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 962 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 257 KB
Prospekt Nadopuna 910 KB
Prospekt Nadopuna 339 KB
Prospekt Nadopuna 354 KB
Prospekt Orginal 823 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 488 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 175 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 329 KB
Statut Nadopuna 326 KB
Statut Prečišćavanje 3 MB
Statut Nadopuna 213 KB
Statut Orginal 947 KB
Statut Nadopuna 149 KB
Statut Nadopuna 1 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 1 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 1015 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 309 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Prečišćavanje 428 KB
  Na vrh