Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-6
Oznaka na berzi BRSP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2747/07
Datum rješenja o dozvoli3.7.2007
Datum upisa u sudski registar27.7.2007
Kapital96.036.412,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "Aditon db" d.o.o. Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:3,00
Nominalna vrijednost akcije:76,00

Principi ulaganja

Инвестициони циљеви Фонда су:
- постизање ликвидности имовине и повећање вриједности имовине Фонда,
- раст капиталне добити,
- улагање у имовину уз поштовање принципа сигурности, профитабилности, ликвидности и дисперзије ризика.
Начин остваривања циљева Фонда:
- сигурна и профитабилна улагања како би се осигурала ликвидност имовине Фонда,
- Друштво ће рачунати на ризике који произилазе из садашњег стања на тржишту капитала РС и самим тим политику инвестирања прилагодиће кретањима на тржишту у циљу заштите вриједности имовине Фонда,
- улагања у друге облике имовине, у складу са законом.

Vrsta imovine

Имовина Фонда се може састојати искључиво из:
- хартија од вриједности,
- удјела или акција инвестиционих фондова,
- инструмената тржишта новца,
- депозита код овлашћених банака у РС или држави чланици, или некој другој држави под условом да подлијежу надзору и ограничењу које ће КХОВ у смислу сигурности инвеститора сматрати једнаким оним у РС, који доспијевају у року који не може бити дужи од годину дана, и који се могу у сваком тренутку разрочити
- терминских и опцијских уговора и других фин. деривата, којима се тргује на уређеним тржиштима ХОВ или финансијских деривата којима се тргује на другим организованим тржиштима,
- некретнина,
- новца на рачуну.

Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine

Вриједност нето имовине Фонда обрачунаваће се најмање једном мјесечно и то 10-ог у мјесецу за протекли мјесец.
Висина дијела имовине Фонда садржана у ХОВ утврђиваће се на основу тржишне цијене која је формирана на организованом и уређеном тржишту.
У случају ХОВ за које не постоји тржишна цијена, као основа за утврђивање вриједности примјењује се цијена последње трансакције која је закључена у Фонду, одн. принос последње трансакције у случају дужничких ХОВ и других метода које КХОВ својим прописом дозволи.
У случају депозита и готовине или новчаних еквивалената, краткорочних потраживања и обавеза, те прихода и расхода у будућем периоду Друштво ће примјењивати номиналну вриједност увећану за припадајућу камату, осим у околностима за које КХОВ пропише другачије.
Вриједност терминских и опцијских послова и деривата ће се обрачунавати на основу метода које је прописала КХОВ.
Девизна средства ће се прерачунавати у КМ по последњем доступном курсу непосредно прије утврђивања вриједности имовине, а у складу са прописима КХОВ.
Други облици имовине за које на постоји тржишна цијена процјењују се по фер вриједности.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаје о пословању могуће је преузети у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Dragan Kajkut
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Mićo Milovanović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Dragoslav Pajić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Vinka Pekija
Funkcija Član
  Na vrh