Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "OIF KRISTAL KAPITAL"


Oznaka JP-M-3
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja M - Mješoviti
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-5371/07
Datum rješenja o dozvoli11.12.2007
Datum upisa u sudski registar 
Kapital1.175.001,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "TOMAKANT" d.o.o. Gradiška

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "OIF KRISTAL KAPITAL"

Provizija za upravljanje društvu u %:2,80
Ulazne naknade u % (za OIF): za uplate do 10.000 KM 2,00%
Izlazne naknade u % (za OIF): preko 60 mjeseci 0,00%
Ulazne naknade u % (za OIF): za uplate do 50.000 KM 1,2%
Izlazne naknade u % (za OIF): do 60 mjeseci 0,5%
Izlazne naknade u % (za OIF): za ulaganja do 6 mjeseci 3,00%
Izlazne naknade u % (za OIF): do 24 mjeseca 2,00%
Izlazne naknade u % (za OIF): do 48 mjeseci 1,00%
Ulazne naknade u % (za OIF): za uplate do 30.000 KM 1,6%
Ulazne naknade u % (za OIF): za uplate preko 50.000 KM 0,8%
Izlazne naknade u % (za OIF): do 12 mjeseci 2,5%
Izlazne naknade u % (za OIF): do 36 mjeseci 1,5%

Principi ulaganja

U osnovi, investicioni ciljevi Fonda su ostvarivanje atraktivnih prinosa uz prihvatljiv
rizik.
Društvo će kroz kontinuirane analize voditi politiku investiranja tako da portfelj
usklađuje kako bi se postigla:
- zadovoljavajuća disperzija portfelja
- zadovoljavajuća likvidnost portfelja zadovoljavajući prinos na portfelj
Ostvarivanjem dugoročno ovih efekata stičn se uslovi za širenje broja ulagača i portfelja fonda.

Vrsta imovine

Da bi ostvarili postavljene investicione ciljeve Fond će prikupljena sredstva tilagati u:
vlasničke hartije od vrijednosti kojim se trguje na domaćem tržištu najmanje 50 % od imovine Fonda,
vlasničke hartije od vrijednosti kojim se trguje na stranom tržištu saglasno propisima do 30% imovine Fonda,
- dužničke hartije - obveznice domaćih emitenata (državne i korporativne) do 20 %
imovine Fonda,
ulaganje u investicione fondove do 15 % imovine Fonda,
novčane depozite kod fmansijskih institucija do 30 % imovine Fonda.
Navedena struktura ulaganja predstavlja mogućnosti i odredena predvidanja ograničenja najvišeg ili najnižeg nivoa ulaganja a stvarna struktura će se prilagođavati tržišnim mogućnostima svakako slijedeći investicione politike.
Ukupni efekti ulaganje (dividende, kamate i drugi prihodi) će se reinvestirati u Fond što će se odraziti i na vrijednost pojedinačnog udjela u Fondu, gdje će svaki ulajgač moći da zna pune/fcfekte svog uloga u Fond.

Faktori rizika

13. Osnovni rizici ulaganja u Fond
Ulaganjem u Fond ulagači preuzimaju određene rizike da ne ostvare zadovoljavajuće prinose ili pak da oni budu kratkoročno negativni. Stoga se preporučuje dugoročan pristup ulaganju i nikako ulaganje na kratke rokove (ispod godine dana).
Zbog neadekvatne investicione politike Fonda, usljed tržišnih poremećaja, usljed ekonomske i političke nestabilnosti na kojem djeluje Fond mogući su određeni rizici.
13.1. Tržišni rizik akcija
Tržišni rizik podrazumijeva mogućnost gubitka kapitala usljed promjena vrijednosti vlasničkih hartija koje čine najveći dio portfelja Fonda.
Glavni dio portfelja Fonda činiće vlasničke hartije i one bi na tržištu trebalo da donose najveći prinos koji za sobom vuče i određeni rizik. Ovaj rizik Društvo će kontrolisati stalnim analizama i praćenjem tržišta kapitala i disperzijom ulaganja.
13.2. Rizik obveznica
Dužničke hartije imaju manji prinos od vlasničkih ali su i manje rizične (rizik emitenta hartije) stoga će biti manje zastupljene u portfelju Fonda. Kod ovih hartija (naročito dugoročnih) postoji riziko nagativnog prinosa u odnosu na kamatne stope. U politici ulaganja Društvo će kupovati obveznice na kraće rokove svakako imajući u vidu ponuđeni prinos iz obveznice.
13.3. Rizik likvidnosti
Kako je likvidnost osnovni predusiov za funkcionisanje ovakvog fonda to se ovom riziku mora posvetiti posebna pažnja. Stoga se u politici investiranja mora voditi računa o:
nivou likvidnih sredstava portfelja Fonda,
ročnosti dužničkih hartija,
disperziji i likvidnosti vlasničkih hartija,
privlačenje novih ulagača u Fond.
13.4. Rizik promjene kursa
Rizik promjene kursa na domaćem tržištu nije bitno prisutan, medutim isti može biti
prisutan kod ino ulaganja.
U Bosni i Hercegovini dok god je prisutan sistem Currency Boarda valutnog rizika
praktično nema, što upućuje da likvidni dio portfelja možemo držati u KM.
Kod ino ulaganja moraće se voditi računa da likvidna sredstva ne proizvedu negativne
efekte.
13.5. Privredni rizik


Obzirom na realnu prisutnost ovog rizika u politici investiranja će morati voditi disperzija vidova, strukture i područja ulaganja.
13.6. Politički rizik
U uslovima našeg tržista ovaj rizikje vrlo prisutan jer naša ekonomija i tržište u velikoj mjeri zavisi od investitora iz inostranstva. Dakle u stabilnoj političkoj situaciji ino investitori mogu veoma povoljno uticati na tržište kapitala što direktno utiče i na cijene hartija kao osnovnog tržišnog materijala. Stabilna politička situacija direktno utiče i na sveukupna makroekonomska kretanja u zemlji što doprinosi i ekonomskoj stabilnosti pa samim tim i smanjenju rizika.
13.7. Rizik promjene poreskih propisa
Rizik promjene propisa iz oblasti poreza može da direktno utiče na ekonomsku situaciju u zemlji što se negativno odražava i na postojeće kao i potencijalne ulagače u Fond.
Moramo naglasiti da Društvo nema nikakvog uticaja na ove rizike te u politici investiranja mora ih analizirati kako bi što manje negativno djelovali na portfelj Fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Društvo utvrđuje neto vrijednosti imovine i udjela Fonda u skladu sa Zakonom i propisima Komisije za HOV,
Društvo za upravljanje utvrduje dnevnu, prosječnu mjesečnu i godišnju neto vrijednost imovine i vrijednost udjela Fonda, a nadzor i odgovornost za tačnost njihovog obračuna ima Depozitar.
Obračun neto vrijednosti imovine Fonda vrši se u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i pravilnikom Komisije za hartije od vrijednosti koja ureduje tu oblast.
Vrijednost jednog udjela u Fondu dobiva se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda sa trenutnim brojem udjela.

Izvještaj o poslovanju

S namjerom obavještavanja javnosti i ulagača u Fond Društvo je obavezno da objavljuje slijedeće informacije:
- izvještaji o poslovanju Fonda,
- izvještaji o visini imovine Fonda,
- izvještaj o'vrijednosti udjela Fonda,
- izvještaj o događajima koji bitno utiču na poslovanje Fonda
Društvo je dužno da svakodnevno (radni dani) objavljuje vrijednost udjela Fonda.
Društvo je obavezno da izvrši reviziju poslovanja od strane eksternog revizora i isti objavi na web stranici wvvvv.kristalinvest.com najkasnije 3 mjeseca od sastavljanja godišnjeg obračuna.
Izvod iz sudskog registra za banku depozitara Orginal 403 KB
Prospekt Nadopuna 222 KB
Prospekt Nadopuna 314 KB
Prospekt Orginal 3 MB
Prospekt Prečišćavanje 922 KB
Prospekt Nadopuna 179 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 242 KB
Statut Orginal 352 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 93 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 450 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 358 KB
  Na vrh