Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF BALKAN INVESTMENT FOND"


Oznaka ZJP-10
Oznaka na berzi BLKP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-3188/07
Datum rješenja o dozvoli25.7.2007
Datum upisa u sudski registar10.9.2007
Kapital32.252.696,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor DELOITTE & TOUCHE d.o.o. Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:3,30
Nominalna vrijednost akcije:28,00

Principi ulaganja

Osnovni ciljevi investiranja usmjereni su na postizanje likvidnosti i povećanje imovine Fonda a sa tim
i postizanje pozitivnih perfomansi u poslovanju Fonda na duži rok kroz ulaganje imovine fonda u
akcije i obveznice domaćih i inostranih emitenata.
Jedan od investicionih ciljeva je repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od vrijednosti.
Kod ostvarivanja ovako projektovanih ciljeva potrebno je odrediti prihvatljivu mjeru rizika investiranja
i prihvatljivu diversifikaciju portfelja ulaganja sredstava a koja treba biti usaglašena sa zakonskim
okvirima.
Ulaganje, odnosno kupovinu hartija od vrijednosti na tržištu kapitala vršiće se po sljedećim kriterijima:
- trenutna tržišna cijena
- potencijal rasta
- očekivani prinos očekivana dividenda

Vrsta imovine

Imovina ovog fonda bi se investirala u:
1. Vlasničke hartije od vrijednosti koje su uvrštene na berze hartija od vrijednosti u Bosni i Hercegovini, i to:
- Banjalučka berza hartija od vrijednosti Banja Luka (Banja Luka Stock Exchange) Web
adresa:/vvvvw.blbci'za.com/
- Sarajevska berza hartija od vrijednosti (Sarajevo Stock Exchange) Web adresa:/www.sase.ha/
2. Novo emitovane vlasničke hartije od vrijednosti, ako je uslovima emisije predviđena obaveza da se ove hartije od vrijednosti uvrste na službeno i slobodno tržište berza hartija od vrijednosti, koje su navedene u tački L, najkasnije u roku od godinu dana od dana emitovanja;
3. Investicione jedinice ili akcije preduzeća za zajednička ulaganja:
kojima je izdata licenca u Bosni i Hercegovini;
5

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND" AD Banja Luka Prospekt
koja dostavljaju polugodišnje i godišnje izvještaje o svom poslovanju koji daju mogućnost procijeniti
njihovu imovinu i obaveze, dobitak i poslovanje u izvještajnom periodu; 4.Depozite oročene na rok do 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razoročiti kod kreditnih ustanova
koje su registrovane u Bosni i Hercegovini; 5.1nstrumente tržišta novca:
- koje su emitovale ili za njih garantuju državni organi, regionalna vlada, jedinice lokalne
samouprave Bosne i Hercegovine ili Centralna banka Bosne i Hercegovine
koje su emitovali emitenti čijim se hartijama od vrijednosti trguje na navedenim uređenim
tržištima. 6. Najviše 25 % imovine fonda može biti uloženo u vlasničke hartije od vrijednosti akcionarskih društava iz zemalja Evropske zajednice kojim se trguje na službenom ili slobodnom berzanskom tržištu.
Planira se da bi najmanje 80% neto vrijednosti imovine fonda bilo investirano u akcije društava, a ostali dio neto aktive fonda bi bio investiran u investicione jedinice ili akcije preduzeća za zajednička ulaganja, kao i u instrumente tržišta novca. Društvo za upravljanje će voditi srednjeg stepena rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda.

Faktori rizika

Ulaganje u fond predpostavlja preuzimanje određenih rizika. Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
1) Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik);
2) Rizik promjene kursa (valutni rizik);
3) Kreditni rizik;
4) Rizik likvidnosti;
5) Rizik promjene poreskih propisa;
6) Promjena neto vrijednosti imovine Fonda.
Rizikpromjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)
Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim 'f^Pfomjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u ovom Prospektu i Statutu fonda.Pad cijenepojedinog instrumenta u kojije uložena. W,•/'' ■•='-'t*i*;i Rizik promjene kursa (valutni rizik)
Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku -obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda. Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da emitenti finansijskog instrumenta, koji su uključeni u imovinu Fonda, neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine Fonda po cijeni kojajepribližno jednaka fer vrijednosti te imovine. Rizik promjene poreskih propisa
Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama, promijene na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda.Rizik promjena poreskih propisa je izvan uticaja Društva,
Promjena neto vrijednosti imovine Fonda
S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.
7

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND" AD Banja Luka _____^_J>£2!P(^
/ Upis^ akcija
Sve akcije osnovnog kapitala Fonda a to je 1.151.882 akcija u iznosu od 32.252.696 KM upisane su i uplaćene prilikom osnivanja Privatizacionog investicionog fonda AD Banja Luka, a iz koga se Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Balkan Investment Fond „ AD Banja Luka transformiše i njegov je pravni sljedbenik.
U slučaju povećanja osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda, biće objavljen novi prospekt u kome će se defmisati uslovi i način upisaakcija Fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Vrijednosti imovine fonda obračunava Društvo za upravljanje, koje je dužno da utvrdi vrijednost imovine, svih obaveza i naknada fonda.Utvrđivanje vrijednosti imovine fonda vrši se za svaki oblik imovine pojedinačno.Utvrdivanje vrijednosti hartija od vrijednosti u imovini fonda vrši se za svaku vrstu pojedinačno, po emitentima i klasama.
Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze Fonda Vrijednosti imovine Fonda bracunava se jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za hartije od vrijednosti.

Izvještaj o poslovanju

Informacije o poslovanju i aktima Fonda kao polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak statuta, prospekta Fonda ili dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti u prostorijama sjedišta Društva i na njegovoj internet stranici: www.bimbl.ba.
photo
Ime i prezime Adisa Balić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Nikola Bjelović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Aleksandar Ljuboja
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Marija Pavlović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Aleksandar Čolić
Funkcija Predsjednik
Prospekt Nadopuna 480 KB
Prospekt Prečišćavanje 936 KB
Prospekt Nadopuna 1 MB
Prospekt Orginal 673 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 189 KB
Statut Nadopuna 412 KB
Statut Orginal 885 KB
Statut Nadopuna 613 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 387 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 2 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 1 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 749 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 429 KB
  Na vrh