Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-9
Oznaka na berzi KRIP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2989/07
Datum rješenja o dozvoli13.7.2007
Datum upisa u sudski registar10.8.2007
Kapital191.748.332,34


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "TOMAKANT" d.o.o. Gradiška

Provizija za upravljanje društvu u %:2,80
Nominalna vrijednost akcije:59,46

Principi ulaganja

Društvo će voditi takvu politiku koja ima umjerenu rizičnost a koja obezbjedjuje rast imovine Fonda. Da bi to postiglo Društvo će dio postojećeg portfelja Fonda morati restruktuirati:
u nove akcije koje se pojave na tržištu
u dužničke hartije (obveznice) različitih rokova
instrumente tržišta novca
- nekretnine
novčane depozite
Društvo će uvijek voditi da struktura ulaganja poboijšava kvalitet portfelja Fonda i nju mogu činiti:
- akcije do 100% neto vrijednosti imovine Fonda dužničke hartije od vrijednosti najviše do 15%, nekretnine najviše do 20%
- novčani depoziti najviše do 10% ukupne imovine Fonda.
Izuzetno, dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje Republika Srpska ili za koje garantuje RS, Fond može sticati bez ograničenja.

Vrsta imovine

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja investicionih ciljeva, a u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i drugim propisima. Portfelj hartija od vrijednosti Fonda činiće:
- hartije od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Bosni i Hercegovini
- hartije od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama u kojima postoje uređena tržišta hartija od vrijednosti
- dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje BiH, Republika Srpska, jednice lokalne uprave u Republici Srpskoj
- državne i municipalne hartije od vrijednosti emitiovane u zmeljama članicama EU, OECD-a, CEFT-a
- dužničke hartije od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u BiH i Republici Srpskoj, najviše do 10 % imovine Fonda
udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova na domaćim i međunarodnim uređenim tržištima hartija od vrijednosti.

Faktori rizika

RIZICI
5.1. Rizici ulaganja
Republika Srpska je u procesu privatizacije dio svog kapitala prodala građanima za prethodno podijeljene vrijednosne papire (vaučere) i to: 20 % kapitala javnih (strateških) preduzeća i 50 % kapitata ostalih preduzeća Rizici prilikom ulaganja su bili:
- početni kapital ponudenih preduzeća po bilansu sa 30.06.1998. godine u velikoj mjeri nije odražavao stvarno stanje kapitala sa stanovišta vrijednosti a posebno bilo je i vlasnički sporne imovine,
- nisu izvršene revizije bilansa nego su preduzeća sama dala početne bilanse Direkciji za privatizaciju RS,
- ulaganja u Distrikt Brčko je obavljeno po istom principu, da bi kasnije došlo do umanjenja kapitala kupljenog vaučerima za 50 % što može dovesti i do spora izmedju Direkcije za privatizaciju RS i ulagača ,
- pored toga što je bilo veoma teško procijeniti kapital ponudjenih preduzeća, trebalo je procijeniti perspektive tih preduzeća kao i to koliko će početni ulog u istom donijeti kapitala Fondu.
5.2. Rizici upravljanja
Oblast korporativnog upravljanja je nova oblast u našim uslovima i postoje staini rizici zaštite interesa manjinskih akcionara. Društva kao upravljači imovinom Fonda uglavnom putem organa preduzeća u kojim Fond ima akcije (Upravnog i Nadzornog odbora) utiču na transparentnost rada ovih preduzeća, na zaštitu kapitala svakog pojedinačnog akcionara kao i drugih interesa manjinskih akcionara.
5.3. Rizik promjena cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)
Dio imovine će biti uložen u finansijske instrumente čija je cijena podložna stalnim promjenama koje direktno utiču i na vrijednost imovine Fonda. Stoga će se vrlo selektivno ulaziti u ove instrumente i naravno sa ograničenim dijelom u ukupnoj imovini Fonda.
5.4. Rizik promjene kursa
Imovina Fonda može biti uložena u finansijska instrumenta izražene u različitim valutama čime je taj dio imovine izložen riziku promjene kursa te valute u odnosu na konvertabilnu marku po kojoj se izražava vrijednost imovine Fonda.
5.5. Rizici od promjene propisa
Obzirom da smo mi zemlja u tranziciji gdje su moguće izmjene zakonskih propisa iz oblasti rada akcionarskih društava na koje ne možemo uticati a koji mogu manjinske akcionare pa i Fond dovedu u nepovoljniji položaj.
5.6. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti predstavlja pretpostavku nemogućnosti brze prodaje dijela imovine Fonda po cijenama kojaje približno jednaka fer vrijednosti imovine. Stogaje bitno stalno poboljšavati nivo likvidnosti cjelokupnog portfelja Fonda kao i diverzifikacija na različite hartije, emitente i tržišta.
8

5.7. Rizici tačnosti procjene vrijednosti portfelja
Imovinu zatvorenog investicionog fonda Čini imovina koja je kotirana na berzi i čija se vrijednost određuje na samoj berzi. Ovdje je riziko validnosti ovih vrijednosti kod onih emitenata kod kojih nema kontinuirane trgovine ili je ona malog obima. Često imamo i špekulativna trgovanja u pravcu uvećanja ili umanjenja realnih vrijednosti i koji u tom momentu nerealno odražavaju vrijednost kapitala.
Veći problem je vrednovanja portfelja koji nije kotiran ba berzi i čijim akcijama se uopšte ne trguje. Ovdje ćemo morati primijeniti jednu od knjigovodstvenih metoda s tim da vodimo računa o što realnijim procjenama kako bi realno procijenili vrijednost Fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze
Fonda.
Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u
skladu sa odredbama Zakona o investicionih fondovim a na osnovu metodologije o
izračuunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za hartije od
vrijednosti.

Izvještaj o poslovanju

photo
Ime i prezime Denis Vengust
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Anka Vučen
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Dubravka Đurek
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Dragan Komljenović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Gordana Nikolić
Funkcija Član
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 401 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Nadopuna 72 KB
Prospekt Nadopuna 362 KB
Prospekt Orginal 1 MB
Prospekt Nadopuna 891 KB
Prospekt Nadopuna 554 KB
Prospekt Prečišćavanje 761 KB
Prospekt Nadopuna 4 MB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 124 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 436 KB
Statut Orginal 743 KB
Statut Nadopuna 26 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 379 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 313 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 77 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 683 KB
  Na vrh