Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF EUROINVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-3
Oznaka na berzi EINP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2283/07
Datum rješenja o dozvoli27.8.2007
Datum upisa u sudski registar31.7.2007
Kapital101.750.018,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "TOMAKANT" d.o.o. Gradiška

Provizija za upravljanje društvu u %:3,20
Nominalna vrijednost akcije:94,00

Principi ulaganja

Основни циљ политике инвестирања Фонда је ефикасно управљање имовином у његовом портфељу и повећање њене вриједности како би се обезбиједиле веће погодности за акционаре. То се може постићи одговарајућом и избалансираном структуром имовине и распоређивањем тржишног ризика преко портфеља Фонда.
Фонд планира да настави са куповином акција у области производње електричне енергије, телекомуникације, те прераде нафте и руда, али и да прати могућности улагања у друге важне секторе привреде.
Неће се вршити реплицирање индекса акција или дужничких хартија од вриједности.

Vrsta imovine

Поред улагања у наведене акције, Фонд планира да улаже и у дужничке хартије од вриједности у земљи и иностранству, дакле у имовину стабилне вриједности, избјегавајући тако волатилност вриједности имовине Фонда. Фонд неће откупљивати своје акције, осим у сврху њиховог повлачења и поништавања. Фонд може улагати и у имовину другог инвестиционог фонда.
Фонд не намјерава улагати у хартије од вриједности међународних организација, држава или локалне самоуправе преко 35% од укупне вриједности имовине.
Термински уговори, куповина опција, деривата и друге специфичне имовине нису посебни циљеви инвестирања Фонда.
Фонд може улагати у одређену врсту имовине као што су ХОВ, удјели у инвестиционим фондовима, инструменти тржишта новца, депозити, термински уговори, опције и други финансијски деривати, те некретнине само у границама које су прописане за затворене инвестиционе фондове са јавном понудом.

Faktori rizika

Ризици будућег инвестирања Фонда су:
- тржишни ризик
- валутни ризик
- други ризици (промјене у националним или међународним политичким приликама, те промјене у финансијским и економским условима за пословање, настали измјенама закона или другим прописима и одлукама власти).

Način i vrsta obračuna imovine

Вриједност укупне имовине Фонда утврђује се мјесечно, полугодишње и коначно за сваку годину конзистентно и у складу са прописима.
Вриједност ХОВ којима се тргује на берзи утврђује се по тржишној цијени, као и удјели у отвореним инвестиционим фондовима. Код осталих ХОВ, вриједност се одређује по цијени последње трансакције коју је имао Фонд, ако није другачије прописано.
Новац, депозити, потраживања и обавезе Фонда вреднују се по номиналном вриједности, узевши у обзир одговарајуће камате, односно потребна временска разграничења.
Нето вриједност имовине, израчуната умањењем вриједности укупне имовине за све обавезе Фонда, укључив и сва терећења његове имовине и трошкове, обрачунаваће се мјесечно, полугодишње и годишње у складу са прописима.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаји о пословању могу се добити у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Dušanka Dević
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Milan Kovačević
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Diogen Kubat
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Ognjen Mihajlović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Milana Ostić
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 159 KB
Prospekt Prečišćavanje 752 KB
Prospekt Orginal 534 KB
Prospekt Nadopuna 501 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 1 MB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 469 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 119 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 768 KB
Statut Prečišćavanje 3 MB
Statut Prečišćavanje 4 MB
Statut Nadopuna 1 MB
Statut Nadopuna 556 KB
Statut Prečišćavanje 752 KB
Statut Orginal 620 KB
Statut Nadopuna 44 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 894 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 421 KB
Uplatnica Orginal 23 KB
  Na vrh