Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-11
Oznaka na berzi EKVP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-3191/07
Datum rješenja o dozvoli25.7.2007
Datum upisa u sudski registar22.8.2007
Kapital83.278.566,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor EF REVIZOR

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Nominalna vrijednost akcije:63,00

Principi ulaganja

Инвестициони циљ Фонда је остваривање стабилних приноса на дужи рок уз умјерен ризик, кроз улагање имовине Фонда у финансијске инструменте и некретнине како у земљи, тако и у иностранству.
Фонд ће водити активну политику инвестирања, на начин сталног праћења усклађености инвестиционог портфолија у односу на:
- профит појединих грана привреде,
- регионалну усмјереност,
- ликвидност инвестирања,
- величину и стуктуру предузећа.
Инвестициони циљеви ће се остваривати кроз одговарајући избор облика имовине, привредних грана и предузећа, како би се кроз различите износе пласираног капитала извршила што већа дисперзија ризика.

Vrsta imovine

Друштво за управљање ће водити средње ризичну политику улагања средстава Фонда. Средства Фонда ће се улагати у:
- хартије од вриједности, дугорочне и краткорочне,
- удјеле или акције инвестиционих фондова,
- инструменте тржишта новца,
- изведене фин.инструменте,
- новчане депозите,
- некретнине.

Faktori rizika

Незадовољавајући или негативан принос може настати као посљедица следећих ризика:
- ризик промјене цијена ХОВ (тржишни ризик)
- ризик промјене курса валута
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- ризик промјене пореских прописа
- ризик тржишта капитала РС и ФБиХ
- ризик тачности процјене ХОВ из портфеља Фонда
- ризик правног система.

Način i vrsta obračuna imovine

Нето вриједност имовине Фонда је укупна вриједност његове имовине умањена за укупне обавезе.
Вриједност имовине Фонда израчунава Друштво за управљање и то једном мјесечно у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима и другим прописима, а потврђује депозитар.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаје о пословању могуће је преузети у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Dejan Vujičić
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Dijana Vulić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Rade Ilić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Daliborka Kerezović Damjanović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Dalibor Puhalo
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 439 KB
Prospekt Nadopuna 357 KB
Prospekt Nadopuna 43 KB
Prospekt Orginal 729 KB
Prospekt Nadopuna 576 KB
Prospekt Prečišćavanje 550 KB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Nadopuna 859 KB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Nadopuna 521 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 831 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 247 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 336 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 466 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 111 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 725 KB
Statut Nadopuna 217 KB
Statut Nadopuna 602 KB
Statut Prečišćavanje 699 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Statut Nadopuna 2 MB
Statut Nadopuna 1 MB
Statut Prečišćavanje 452 KB
Statut Orginal 607 KB
Statut Nadopuna 348 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 3 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 701 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 1 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 272 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 582 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 346 KB
  Na vrh