Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "ZIF PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka - u preoblikovanju


Oznaka ZJP-4
Oznaka na berzi PRVP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2452/07
Datum rješenja o dozvoli15.6.2007
Datum upisa u sudski registar10.8.2007
Kapital50.729.168,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "CONTROL REVIEW" d.o.o. Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:2,50
Nominalna vrijednost akcije:47,00

Principi ulaganja

Инвестициони циљеви Фонда су остваривање стабилних приноса кроз улагање имовине Фонда у хартије од вриједности (акције и обвезнице домаћих и иностраних емитената), акције или удјеле инвестиционих фондова, инструменте тржишта новца, депозите овлаштених банака, некретнине и др.
Фонд ће истраживати и анализирати могућност инвестирања у ХОВ које нису листиране на Берзи.
Фонд нема намјеру да откупљује своје акције, осим у сврху њиховог повлачења и поништавања.

Vrsta imovine

Друштво ће водити такву политику улагања која има умјерену ризичност а која обезбјеђује раст имовине Фонда. Да би то постигло, Друштво ће дио постојећег портфеља Фионда морати реструктурирати:
- у нове акције које се појаве на тржишту,
- у дужничке хартије различите рочмости (обвезнице),
- у инструменте тржишта новца,
- у некретнине,
- у новчане депозите.

Faktori rizika

Принос мањи од очекиваног или пројектованог, односно негативан принос може настати као посљедица следећих ризика:
- промјене цијена финансијских инструмената (тржишни ризик),
- промјене курса (валутни ризик),
- кредитног ризика,
- ликвидности,
- промјене пореских прописа.

Način i vrsta obračuna imovine

Нето вриједност имовине Фонда је укупна вриједност његове имовине умањена за укупне обавезе.
Вриједност имовине Фонда израчунава Друштво за управљање и то једном мјесечно, полугодишње и коначан обрачун за сваку годину, а у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима, на основу методологије о израчунавању нето вриједности имовине Фонда коју доноси Комисија за хартије од вриједности.
Изузетно од овог става, ако постоји законска допуштеност и одобренје КХОВ, утврђивање нето вриједности имовине Фонда вршиће депозитар у вријеме и на начин утврђен уговором између депозитара и Фонда.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаје о пословању могуће је преузети у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Zoran Glišić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Vera Keber
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Vitomir Kuzmanović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Boško Savković
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Slobodanka Ćurković
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 213 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Prečišćavanje 468 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Nadopuna 441 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 224 KB
Prospekt Prečišćavanje 550 KB
Prospekt Nadopuna 350 KB
Prospekt Orginal 941 KB
Prospekt Nadopuna 340 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 404 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 180 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 235 KB
Statut Prečišćavanje 972 KB
Statut Prečišćavanje 2 MB
Statut Nadopuna 370 KB
Statut Nadopuna 614 KB
Statut Nadopuna 400 KB
Statut Orginal 779 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 140 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 691 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 576 KB
  Na vrh