Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-2
Oznaka na berzi ZPTP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2098/07
Datum rješenja o dozvoli25.5.2007
Datum upisa u sudski registar18.6.2007
Kapital320.291.477,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "BDO BC EXCEL" d.o.o. Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:2,50
Nominalna vrijednost akcije:43,00

Principi ulaganja

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine
fonda pretežno u akcije i obveznice domaćih i inostranih emitenata.
Jedan od investicionih ciljeva je i repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od
vrijednosti.
Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike dozvoljeni su samo u svrhu
osiguranja potraživanja i imovine Fonda, pri čemu se moraju uvažavati načela sigurnosti,
profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Vrsta imovine

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Sredstva Fonda Društvo za upravljanje će ulagati u:
1. hartije od vrijednosti : dugoročne i kratkoročne,
2. udjele ili akcije investicionih fondova,
3. instrumente tržišta novca,
4. novčane depozite,
5. nekretnine.
Imovina Fonda će se ulagati u akcije do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u
obveznice najviše do 30%, a u novčane dcpozite najviše do 20% i nekretnine najviše do
20%.
Izuzetno od prethodnog stava, dužničke vrijednosne papire koje izdaje Republika Srpska
ili za koje garantuje Republika Srpska, Fond može sticati bez ograničenja.
Portfelj hartija od vrijednosti Fonda sastojat će se od:
hartija od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Republici Srpskoj i Bosni i
Hercegovini, te na berzama ili drugim uređenim-organizovanim tržištima u zemljama
članicama EU, OECD,
hartije od vrijednosti kojim se trgujc na berzama ili drugim uređenim-organizovanim
tržištima u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini,
Rusiji, do 50% imovine fonda,
dužničke hartije od vrijednosti koje emituje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,
jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,
državne i municipalne hartije od vrijednosti emitovane u zemljama članicama EU,
OECD, CEFTA ,
dužničke hartije od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, najviše do 30% imovine Fonda,
akcije zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom kojima se trguje na
berzama ili drugim uređenim-organizovanim tržištima Republici Srpskoj i Bosni i
Hercegovini,zemljama članicama EU.OECD, CEFTA , Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji
i Crnoj Gori,
udjela u otvorenim investicionim fondovima osnovanim u Republici Srpskoj, Bosni i
Hercegovini i zemljama članicama EU, OECD, CEFTA , Hrvatskoj, Makedoniji,
Srbiji i Crnoj Gori ,
akcije zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
kojima se trguje na berzama ili drugim uredenim-organizovanim tržištima Republici
Srpskoj, Bosni i Hercegovini, u zemljama članicama EU, OECD, CEFTA,
Hrvatskoj,Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Faktori rizika

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje odredenih rizika.
Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja
bude nezadovoljavajući ili negativan.
Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
2. Rizik promjene kursa (valutni rizik),
3. Kreditni rizik,
4. Rizik likvidnosti,
5. Rizik promjene poreskih propisa,
6. Promjena neto vrijednosti imovine Fonda.
Rizik promjcne cijena finansijskih instrumcnata (tržišni rizik)
Imovina Fonda će biti uložena u fniansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim
Promjenama, a u skladu sa statregijom i ograničenjima navedenim u ovom Statutu i
Prospektu fonda.
Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina Fonda može
dovesti do smanjenja prinosa na ulaganjc.
Rizik promjene kursa (valutni rizik)
Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim
valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu
na konvertibilnu marku - obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine
Fonda.
Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja mogućnost da emitenti fmansijskog instrumenta koji je uključen
u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno
uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje fmansijske imovine
Fonda po cijeni koja je približno jednaksa fer vrijednosti te imovine.
Rizik promjene poreskih propisa
Rizik promjene poreskih propisa predslavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, promijene na način koji bi
negativno uticao na prinos Fonda.
Rizik promjena poreskih propisa u potpunosti je izvan uticaja Društva.
Promjena neto vrijednosti imovine Fonda
S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja Fonda,
odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je
promjenama.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze
Fonda.
Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesecno u
skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima na osnovu metodologije o
izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za hartije od
vrijednosti.

Izvještaj o poslovanju

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni fmansijski izvještaji, primjerak prospekta statuta fonda kao i druge informacije o poslovanju fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva za upravljanje i na njegovoj interenet stranici.
Prospekt Fonda, te polugodišnji i godišnji izvještaji Fonda dostupni su i na internet stranici Fonda www.zepterinvest.com
photo
Ime i prezime Radmila Bjeljac
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Srećko Bogunović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Velimir Zdjelar
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Milka Lukić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Sonja Topalović
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 406 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Nadopuna 113 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Nadopuna 138 KB
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 39 KB
Prospekt Nadopuna 580 KB
Prospekt Prečišćavanje 628 KB
Prospekt Nadopuna 283 KB
Prospekt Prečišćavanje 499 KB
Prospekt Nadopuna 151 KB
Prospekt Orginal 738 KB
Prospekt Prečišćavanje 583 KB
Prospekt Nadopuna 210 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 580 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 624 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 735 KB
Statut Orginal 501 KB
Statut Prečišćavanje 669 KB
Statut Nadopuna 296 KB
Statut Nadopuna 116 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 170 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 464 KB
  Na vrh