Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF BLB-PROFIT" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-1
Oznaka na berzi BLBP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2097/07
Datum rješenja o dozvoli25.5.2007
Datum upisa u sudski registar10.9.2007
Kapital181.079.220,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "EF Revizor" d.o.o Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:2,50
Nominalna vrijednost akcije:105,00

Principi ulaganja

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabiinih prinosa na duži rok uz umjeren rizik, kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u akcije i obveznice domaćih i inostranih emitenata.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja, na način stalnog praćenja usklađenosti investicionog portfolija u odnosu na:
profit pojedinih grana privrede; regionalnu usmjerenost;
- likvidnost investiranja;
- veličinu i strukturu preduzeća.
Investiocioni ciljevi će se ostvarivati kroz odgovarajući izbor oblika imovine, privrednih grana i preduzeća, kako bi se kroz različite iznose plasiranog kapitala izvršila što veća disperzija rizika.
Jedan od investicionih ciljeva je i repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od vrijednosti.
Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike dozvoljeni su samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda, pri čemu se moraju uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Vrsta imovine

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Sredstva Fonda Društvo za upravljanje će ulagati u;
1. Hartije od vrijednosti: dugoročne i kratkoročne,
2. Udjele ili akcije investicionih fondova,
3. Instrumente tržišta novca,
4. Novčane depozite.
Imovina Fonda može se ulagati u akcije do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u obveznice najviše do 25 %, a u novčane depozite najviše do 20 %.
Izuzetno od prethodnog stava dužničke vrijednosne hartije koje izdaje Republika Srpska ili za koje garantuje Republika Srpska, Fond može sticati bez ograničenja. Portfolijo hartija od vrijednosti Fonda sastojat će se od:
hartija od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Bosni i Hercegovini, te na berzama ili drugim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, - hartija od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajiini, Rusiji, Kazahstanu, Tadžikisatnu, Uzbekistan, do 50 % imovine Fonda,
6

- dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje BiH, Republike Srpska, jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,
- državne i municipalne hartije od vrijednosti emitovane u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e,
- dužnicke hartije od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u BiH i Republici Srpskoj, najviše do 25% imovine Fonda,
udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti koje su uvrštene u službenu (redovnu) kotaciju na berzama u Bosni i Hercegovini ili berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrijednosti koje su uvrštene u službenu (redovnu) kotaciju na berzama u Bosni i Hercegovini ili berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca koji su uvršteni u službenu (redovnu ) kotaciju na berzama u Bosni i Hercegovini ili berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Faktori rizika

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje odredenih rizika.
Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.
Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sijedećih rizika:
1. Rizikpromjene cijena hartija odvrijednosti (tržišni rizik)
U skladu sa posiovnom strategijom i ograničenjima ulaganja propisanim Prospektom i Statutom Fonda, imovina Fonda se pretežno investira u hartije od vrijednosti, kojima se trguje na domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima. Cijena ovih instrumenata podložnaje dnevnim promjenama pod uticajem niza okolnosti. Pad tržišne cijene pojedine hartije od vrijednosti može negativno uticati na vrijednost imovine Fonda.
7

2. Rizik promjene kursa valuta
S obzirom da imovina Fonda može biti uložena na inostrana tržišta i hartije od vrijednosti mogu biti izražene u različitim valutama, taj dio imovine izložen je riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku.
3. Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da, po dospijeću finansijskog instrumenta koji je dio imovine Fonda, dužnik po tom instrumentu ne može u cijelosti ili djelimično podmiriti svoju obvezu prema Fondu, što bi se negativno odrazilo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.
4. Rizik promjene poreskih propisa
Oporezivanje Fonda uređuje se u skladu s zakonima koji definišu ovu materiju.
Promjena poreskih propisa koja bi rezultirala drugačijim poreskim tretmanom imovine Fonda mogla bi dovesti da smanjenja vrijednosti imovine Fonda. Ovaj rizik u potpunosti je izvan kontrole Fonda.
5. Rizik tržišta kapitala Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine
Osnovna karakteristika tržišta kapitala Republike Srpske i Federacije Bosne i
Hercegovine ogleda se u njegovoj nedovoljnoj likvidnosti, koja je direktna posljedica same veličine tržišta s jedne strane, te nesrazmjernog udjela u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji relativno malog broja hartija od vrijednosti, što može imati za posljedicu značajnije promjene cijena hartija bd vrijednosti.
Očekuje se da će intenzivniji razvoj investicionih fondova i veći broj raznovrsnih tržišnih instrumenata dati dodatni podsticaj rastu likvidnosti i obima trgovanja hartijama od vrijednosti uvrštenim u berzanske kotacije.
6. Rizik tačnosti procjene hartija od vrijednosti izportfelja Fonda
Određeni dio imovine Fonda, klasifikovan je u Izvještaju o neto sredstvima - Bilansu stanja kao «ulaganje u hartije od vrijednosti», a sastoji se od ulaganja u akcije kojima se ne trguje redovno na berzi i ne ispunjavaju uslove likvidnih hartija od vrijednosti.
Vrijednost te imovine iskazana je po procjenjenoj vrijednosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
Zbog navedenog moguće je da će vrijednost tako procijenjenih akcija odstupati od tržišne vrijednosti u trenutku njihove prodaje što bi mogio imati direktan uticaj na vrijednost ukupne imovine i rezultate poslovanja Fonda, a time i uticaj na vrijednost same akcije Fonda.
7. Rizik pravnog sistema
U proćesu tranzicije u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi učestalo je donošenje novih i izmjena postojećih propisa koje mogu imati uticaj na pravni položaja Fonda, ali i emitenata čije akcije se nalaze u portfelju Fonda. Učestala promjena pravne regulative može imati uticaj na vrijednost ukupne imovine i rezultate poslovanja Fonda, a time i uticaj na vrijednost same akcije Fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za ukupne baveze Fonda.
Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovim i drugim propisima, a potvrduje depozitar.

Izvještaj o poslovanju

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni fmansijski izvještaji, primjerak Prospekta Statuta Fonda kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Fonda u Banjoj Luci, ulica Kralja Petra I Karadorđevića br. 139.
Dodatne informacije o aktivnostima Društva i Fonda, Prospekt Fonda te polugodišnji i godišnje izvještaji Fonda biće dostupni akcionarima i javnosti na web stranici Društva za upravljanje (www.blb-invest.com).
Društvo za upravljanje će, u skladu sa zakonom i Pravilnikom Komisije, dostavljati godišnje i periodične izvještaje o poslovanju Društva za upravljanje i Fonda u pisanoj i elektronskoj formi Komisiji.
Svi podaci i obavještenja u vezi s osnovnim kapitalom, akcijama, Statutom i skupštinom akcionara Fonda objavljuju se u javnom glasilu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske.
photo
Ime i prezime Mirela Bašić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Milorad Burić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Peter Gorinšek
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Rade Janjuz
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Snežana Stjepanović- Klincov
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra Orginal 543 KB
Izvod iz sudskog registra Orginal 597 KB
Izvod iz sudskog registra Orginal 543 KB
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 439 KB
Prospekt Prečišćavanje 675 KB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Nadopuna 158 KB
Prospekt Orginal 614 KB
Prospekt Nadopuna 430 KB
Prospekt Prečišćavanje 677 KB
Prospekt Nadopuna 267 KB
Prospekt Nadopuna 251 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 590 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 659 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 213 KB
Statut Prečišćavanje 5 MB
Statut Prečišćavanje 3 MB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Statut Nadopuna 254 KB
Statut Nadopuna 171 KB
Statut Orginal 521 KB
Statut Nadopuna 282 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 53 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 52 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 673 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 53 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 310 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 285 KB
  Na vrh