Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF VAUČERSKO INVESTICIONI BIZNIS FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-12
Oznaka na berzi VIBP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-3893/07
Datum rješenja o dozvoli11.9.2007
Datum upisa u sudski registar5.10.2007
Kapital77.530.284,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "TOMAKANT" d.o.o. Gradiška

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Nominalna vrijednost akcije:39,00

Principi ulaganja

Investicioni ciljevi Fonda su povećanje vrijednosti imovine, te time i povećanje same vrijednosti akcija Fonda. Navedeni ciljevi se ostvaruju ulaganjem sredstava Fonda u one oblike imovine koji osiguravaju primjerenu stopu prinosa uz prihvatljiv nivo rizika.
a.) Način ostvarenja ciljeva Fonda Polazeći od postavljenih ciljeva, a uvažavajući zakonska i statutarna ograničenja u pogledu ulaganja imovine Fonda, Društvo za upravljanje je formiralo strategiju upravljanja koja se temelji na sljedećim osnovnim postavkama:
1. nastavak procesa restrukturiranja portfelja kroz daljnju prodaju dijela akcija emitenata čije poslovanje ne osigurava primjeren rast vrijednosti njihove imovine, a time i rast cijena njihovih akcija
2. sredstva prikupljena prodajom akcija neprofitabilnih društava ulagati dijelom u hartije od vrijednosti s fiksnim prinosom, te dijelom u akcije s potencijalom daljnjeg rasta, prije svega u sektoru energetike, saobraćaja, niskogradnje i prehrambene industrije.

Vrsta imovine

Hartije od vrijednosti
• Udjele ili akcije investicionih Fondova
• Instrumenti tržišta novca
• Depoziti kod ovlaštenih banaka u skladu sa propisima
t Terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate u skladu sa propisima, a u svrhu zaštite
od rizika i u svrhu postizanja investicionih ciljeva Fonda
Nekretnine
Novac Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicionih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa i smanjenja troškova Fonda. Korištenjem finansijskih izvedenica neće se mijenjati investiciona strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definisanih ovim Prospektom te Zakonom. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one finansijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni
4

Društva, ostvariti najbolji prinos. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicionim Fondovima..
Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili akcije nekih drugih investicionih Fondova kojima ne upravlja /,
Društvo, naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih Fondova ne smije biti veća od J
3,5% godišnje.

Faktori rizika

Rizici povezani sa strukturom Fonda:
o Nemogućnost prodaje akcija neprofitabilnih društava
o Ograničenje mogućnosti investiranja u profitabilna društva bez prevelikog uticaja na cijene akcija na berzi
o Promjena u rezultatima poslovanja preduzeća
o Promjene u mikro i makro ekonomskoj politici
o Rizici prevelike volatilnosti hartija od vrijednosti
o Rizici od prijetećih stečaja preduzeća

Način i vrsta obračuna imovine

Vrijednosti neto imovine Fonda obračunava se najmanje jednom mjesečno najkasnije pet dana od isteka perioda na koji se obračun odnosi. Osnov i način obračuna vrijednosti neto imovine vrši se u skladu sa Zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti.

Izvještaj o poslovanju

Najmanje jednom mjesečno Društvo objavljuje, u medijima koji su dostupni na cijelokupnom području RS-a, podatke o vrijednosti neto imovine Fonda po akciji i cijenu akcije.
PolugodiŠnje i godišnje izvještaje, primjerak Statuta i Prospekta Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu, akcionari mogu dobiti u sjedištu Društva za upravljanje IF-ovima "VIB" a.d. Banjaluka, u ulici Miše Stupara 4, Banjaluka.
photo
Ime i prezime Aida Bogdan
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Šemsudin Mulaomerović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Alen Murguz
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Žiga Peljko
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Jasmin Pozderac
Funkcija Predsjednik
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 770 KB
Prospekt Orginal 728 KB
Prospekt Prečišćavanje 659 KB
Prospekt Nadopuna 768 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 372 KB
Statut Prečišćavanje 3 MB
Statut Orginal 696 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 380 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 35 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 747 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 2 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 526 KB
Uplatnica Orginal 22 KB
  Na vrh