Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF POLARA INVEST FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-7
Oznaka na berzi PLRP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2748/07
Datum rješenja o dozvoli3.7.2007
Datum upisa u sudski registar7.9.2007
Kapital94.035.872,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "BDO BC EXCEL" d.o.o Beograd

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Nominalna vrijednost akcije:56,00

Principi ulaganja

Investicioni ciljevi Fonda će biti usmjereni na ostvarivanje što većeg prinosa za akcionare Fonda, uz maksimalnu disperziju rizika. Ovo će se ostvariti kroz restrukturiranje postojećeg portfelja Fonda, i to kroz: prodaju nelikvidnih akcija, ulaganje sredstava u likvidnije akcije i akcije s većim potencijalom rasta, koncentrisanjem vlasništva u profitabilnim i prosperitetnim preduzećima, te ulaganju van područja Republike Srpske i BiH. Ciljna struktura portfelja bila bi oko 60% sredstava uloženih u hartije od vrijednosti i oko 40% sredstava uloženih u nekretnine, čime bi se zadovoljili kriterijumi optimizacije prinosa i sigurnosti portfelja.

Vrsta imovine

VRSTA IMOVINE U KOJU JE FONDU DOZVOLJENO ULAGANJE
Fond će moći da ulaže u sljedeće oblike imovine:
a) hartije od vrijednosti
b) udjele ili akcije investicionih fondova
c) instrumente tržišta novca
d) depozite kod ovlašćenih banaka u Republici Srpskoj ili državi članici
e) izvedeni finansijski instrumenti
f) nekretnine
g) novac na računu

Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine

Vrijednost neto imovine Fonda obračunavaće se na mjesečnom nivou, a objavljivati jednom mjesečno, do 20. dana u mjesecu.

Izvještaj o poslovanju

MJESTO GDJE JE MOGUĆE DOBITI POLUGODIŠNJE I GODIŠNJE
IZVJEŠTAJE, PRIMJERAK STATUTA ILI CJELOVITOG PROSPEKTA
FONDA ILI DODATNE INFORMACIJE O FONDU
U sjedištu Društva za upravljanje investicionim fondovima: „Polara Invest" a.d. Banja Luka Veselina Masleše 1/10 78000 Banja Luka
photo
Ime i prezime Mirjana Bulović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Alba Gavrilović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Nebojša Nikolić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Igor Prodanović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Biljana Rađenović Kozić
Funkcija Član
Izvod iz sudskog registra Orginal 52 KB
Izvod iz sudskog registra za banku depozitara Orginal 166 KB
Prospekt Nadopuna 446 KB
Prospekt Orginal 375 KB
Prospekt Prečišćavanje 602 KB
Prospekt Prečišćavanje 584 KB
Prospekt Nadopuna 141 KB
Prospekt Nadopuna 643 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 121 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 334 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 121 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Statut Prečišćavanje 790 KB
Statut Orginal 711 KB
Statut Prečišćavanje 925 KB
Statut Nadopuna 224 KB
Statut Nadopuna 882 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 763 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 671 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Prečišćavanje 387 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 399 KB
  Na vrh