Vrste оdluka

Dopis(1) Mišljenja(2) Nije definisano(2) Odgovori na tužbe(1) Odgovori na upit(2) Odluke(13) Pravilnici(26) Rješenja(1.689) Saopštenja(4) Standardi(2) Stavovi(2) Uputstva(1) Zahtjevi(1) Zaključci(10)
 Datum održavanjaOdluka
23823.10.2017. Odobrava se „Fruit Invest“ d.o.o. Beograd, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “POPOVO POLjE” Trebinje, Republike Srpske 37, Trebinje.
16422.04.2010. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja kastodi banke NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla;
16208.04.2010. Rješenje kojim se daje saglasnost na Cjenovnik usluga brokersko dilerskog društva „Zepter Broker“ a.d. Banja Luka
7725.03.2014. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, izriče se javna opomena.
6823.12.2013. Rješenje kojim se Mirjani Kučuk produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog savjetnika u Brokersko-dilerskom društvu Monet broker a.d. Banja Luka.
1005.06.2012. Rješenje kojim se na zahtjev Društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti ''Raiffeisen Capital'' a.d. banjaluka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva
8727.06.2014. Rješenje kojim se upisuje 22. emisija akcija emitenta NOVA BANKA a.d. Banja Luka u Registar emitenata po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 8.650.362 KM.
17812.08.2010. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na imenovanje Nevenke Lero za rukovodioca Sektora depozitarnih poslova
227.03.2012. Rješenje kojim Srđanu Praštalu prestaje da važi dozvola za poslove sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicioni menadžer broj: 04-4-85, u DUIF ''AKTIVA INVEST'' a.d. Banjaluka, zbog isteka roka za njeno produženje.
10525.12.2014. Rješenje o promjeni podataka u Registru emitenata kod „Mljekara“ a.d. Aleksandrovac, Laktaši, tako da se osnovni kapital smanjuje sa 12.525.710 KM za 1.000 KM na 12.524.710 KM, poništenjem sopstvenih akcija.


  Na vrh