147. sjednica Komisije na dan 02.12.2009.


1
Razmatranje Zapisnika sa 146. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka - Zapisnik sa 146. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Prijedlog odgovora na upit MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Trebinje u vezi sa imenovanjem predstavnika kapitala u skupštinama akcionara zavisnih preduzeća;
Odluka - Odgovor na upit MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Trebinje u vezi sa imenovanjem predstavnika kapitala u skupštinama akcionara zavisnih preduzeća

3
Razmatranje prijedloga Uputstva o načinu ostvarivanja prava prinudne prodaje i prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva;
Odluka - Uputstvo o načinu ostvarivanja prava prinudne prodaje i prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva
01 – CXLVII – 3957/09 UPUTSTVO128,85 KB

4
Razmatranje zaključka kojim se obustavlja postupak po prijavi emitenta "ELKER" a.d. Ljubija za upis četvrte emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala;
Odluka - Zaključak kojim se obustavlja postupak po prijavi emitenta "ELKER" a.d. Ljubija za upis četvrte emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala

5
Razmatranje zahtjeva Bosančić Živodara iz Banje Luke za obustavu postupka po prijavi emitenta "ELKER" a.d. Ljubija za upis četvrte emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala;
Odluka - Odgovor na zahtjev Bosančić Živodara iz Banje Luke za obustavu postupka po prijavi emitenta "ELKER" a.d. Ljubija za upis četvrte emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala

6
Razmatranje žalbe na rješenje Osnovnog suda Banja Luka kojim je Fabrici obuće "FOT" a.d. Teslić i Mići Blažanović za prekršaj izrečena uslovna osuda;
Odluka - Žalba na rješenje Osnovnog suda Banja Luka kojim je Fabrici obuće "FOT" a.d. Teslić i Mići Blažanović za prekršaj izrečena uslovna osuda

7
Razmatranje prijeloga Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova;
Odluka - Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova

8
Razmatranje odgovora na upit Centralnog registra u vezi metodologije utvrđivanja vrijednosti imovine investicionog fonda - vrednovanje hartija od vrijednosti kojima se trguje u inostranstvu;
Odluka - Odgovor na upit Centralnog registra u vezi metodologije utvrđivanja vrijednosti imovine investicionog fonda - vrednovanje hartija od vrijednosti kojima se trguje u inostranstvu
01-041-3914/09 Odgovor na upit CR u vezi metodologije utvrđivanja vrijednosti imovine investicionog fonda - vrednovanje hartija od vrijednosti kojima se trguje u inostranstvu90,48 KB

9
Davanje mišljenja povodom nejasnoća oko likvidacije OIF-a ''NIMAKO TREND'' Banjaluka;
Odluka - Odgovor na upit Nove banke a.d. Banja Luka u vezi nejasnoća oko likvidacije OIF-a ''NIMAKO TREND'' Banjaluka

10
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se usvaja zahtjev BOBAR Banka a.d. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar Broker i produžava dozvola Saši Tanasiću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker;
Odluka - Rješenja kojim se usvaja zahtjev BOBAR Banka a.d. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar Broker i produžava dozvola Saši Tanasiću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker
01-УП-051-3905/09 Rješenje138,41 KB

11
Razmatranje prijedloga Zaključka kojim se Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina nalaže da dopuni podatke koji se nalaze kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o obavljanju kastodi poslova;
Odluka - Zaključak kojim se Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina nalaže da dopuni podatke koji se nalaze kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o obavljanju kastodi poslova
01-УП-051-3904/09 Zaključak85,84 KB

12
Razmatranje prijedloga odgovora na upit/zahtjev Udruženja malih akcionara TNNO Doboj;
Odluka - Odgovor na upit/zahtjev Udruženja malih akcionara TNNO Doboj

13
Razmatranje analize slučaja u vezi sa trgovanjem akcijama preduzeća Trgoprodaja a.d. Prijedor;
Odluka -

14
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Gajanović Jovana, akcionara ZIF "Kristal ivest fond" a.d. Banja Luka, vezano za postupanje punomoćnika fonda na sjednici Skupštine akcionara emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na upit Gajanović Jovana, akcionara ZIF "Kristal ivest fond" a.d. Banja Luka, vezano za postupanje punomoćnika fonda na sjednici Skupštine akcionara emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka

15
Razmatranje analize prodaje 2.500.000 akcija „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka iz portfelja ZIF "VIB Fond" a.d. Banja Luka;
Odluka -

16
Razmatranje prijedloga odgovora na upitnik IOSCO-a u vezi sa sekjuritizacijom;
Odluka - Odgovor na upitnik IOSCO-a u vezi sa sekjuritizacijom

17
Prijedlog odgovora na upit MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Trebinje u vezi sa imenovanjem predstavnika;
Odluka - Odgovor na upit MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Trebinje u vezi sa imenovanjem predstavnika

18
Razno
Odluka ---
  Na vrh