122. sjednica Komisije na dan 26.02.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 121. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka Odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda se odlaže za narednu sjednicu

2
Odgovor na upit Šljivar Igora u vezi sa ulaganjem vaučera;
Odluka Usvojen je odgovor na upit Šljivar Igora u vezi sa ulaganjem vaučera

3
Razmatranje nacrta Uputstva o sadržaju revizorskih izvještaja za emitente sa javno emitovanim hartijama od vrijednosti;
Odluka Usvojen je nacrt Uputstva o sadržaju revizorskih izvještaja za emitente sa javno emitovanim hartijama od vrijednosti

4
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se odobrava Javnom preduzeću šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac produženje roka za dostavu tražene dokumentacije u postupku druge emisije akcija prilikom povećanja osnovnog kapitala;
Odluka Usvojen je zaključak kojim se odobrava Javnom preduzeću šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac produženje roka za dostavu tražene dokumentacije u postupku druge emisije akcija prilikom povećanja osnovnog kapitala
01-УП-031-909/09 Zaključak92,62 KB

5
Razmatranje Rješenja o utvrđivanju obaveze preuzimanja emitenta "AGROKOMBINAT" a.d. Rogatica od strane Tomislava Ujić i Arsena Ujića;
Odluka Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju obaveze preuzimanja emitenta "AGROKOMBINAT" a.d. Rogatica od strane Tomislava Ujić i Arsena Ujića
01-УП-031-918/09 Rješenje87,11 KB

6
Razmatranje zahtjeva Dragana Praštala za odobrenje objavljivanja ponude za pruzimanje emitenta "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenje kojim se Draganu Praštalu daje odobrenje za objavljivanja ponude za pruzimanje emitenta "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka
01-УП-03-911/09 Rješenje171,64 KB

7
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se zahtjev Slavka Grčića i Vuleta Višnjevca za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "GACKO UIT" a.d. Gacko odbacuje kao neuredan;
Odluka Usvojen je zaključak kojim se zahtjev Slavka Grčića i Vuleta Višnjevca za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "GACKO UIT" a.d. Gacko odbacuje kao neuredan
01-УП-031-912/09 Zaključak106,14 KB

8
Razmatranje prijedloga odgovora na tužbu tužitelja, Ćeranić Nikolasa i Ćeranić Nedeljka iz Banje Luke;
Odluka Odgovor na tužbu tužitelja, Ćeranić Nikolasa i Ćeranić Nedeljka iz Banje Luke
01-031-915/09 Odgovor na tužbu152,95 KB

9
Razmatranje zahtjeva emitenta. DRINA OSIGURANjE a.d. Milići, za odobrenje prospekta za šestu emisiju akcija privatnom ponudom;
Odluka Zaključak kojim se DRINA OSIGURANjE a.d. Milići nalaže ispravka dokumentacije iz zahtjeva
01-УП-031-914/09 Zaključak72,08 KB

10
Razmatranje prijedloga akta Pravobranilaštvu Republike Srpske, sjedište Zamjenika Banja Luka u vezi odgovora na tužbu tužitelja Ćeranić Nikolasa i drugih;
Odluka Usvojen je odgovor na upit Pravobranilaštvu Republike Srpske, sjedište Zamjenika Banja Luka u vezi odgovora na tužbu tužitelja Ćeranić Nikolasa i drugih
01-031-913/09 Dopis-izjašnjenje na tužbu85,81 KB

11
Razmatranje zahtjeva Stanka Karaća, Ljubomira Šormaza, Bobić Radovana i "BOBIĆ KOMPANI" d.o.o. Laktaši za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "TRGOVINA" a.d. Laktaši;
Odluka Rješenje kojim se Stanku Karaću, Ljubomiru Šormazu, Bobić Radovanu i "BOBIĆ KOMPANI" d.o.o. Laktaši daje odobrenje za objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "TRGOVINA" a.d. Laktaši
01-УП-03-916/09 Rješenje136,64 KB

12
Razmatranje Rješenja o utvrđivanju obaveze preuzimanja emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Novi Grad od strane Tomislava Vrhovca, “V.S.T. TREND“ d.o.o Banja Luka i Radovana Mazalice;
Odluka Rješenje o utvrđivanju obaveze preuzimanja emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Novi Grad od strane Tomislava Vrhovca, “V.S.T. TREND“ d.o.o Banja Luka i Radovana Mazalice
01-УП-031-917/09 Rješenje197,44 KB

13
Razmatranje prijave emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Rudo za upis u registar emitenata;
Odluka Rješenje kojim se emitenet "VETERINARSKA STANICA" a.d. Rudo upisuje u registar emitenata

14
Razmatranje obavještenja emitenta, "AGROKOMBINAT" a.d. Rogatica o drugoj emisiji akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala;
Odluka Rješenje kojim se prijava za upis druge emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala emitenta, "AGROKOMBINAT" a.d. Rogatica odbija kao neosnovana

15
Razmatranje dopisa Privrednoj komori RS u vezi sa organizacijom predavanja za članove Komore
Odluka Usvojen je dopis Privrednoj komori RS u vezi sa organizacijom predavanja za članove Komore

16
Razmatranje zahtjeva Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze;
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost na na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze i nalaže Berzi da ista objavi na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji

17
Razmatranje zahtjeva DUIF "Aktiva Invest" a.d. Banja Luka za produženje dozvole Dragani Topić za obavljanje poslova sa hartijama u svojstvu investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Dragani Topić produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama u svojstvu investicionog menadžera
01-УП-051-920/09 Rješenje129,52 KB

18
Razmatranje zahtjeva DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka za produženje dozvole Vujadin Radislavu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Vujadin Radislavu daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu investicionog menadžera

19
Razmatranje zahtjeva DUIF "Zepter Invest" a.d. Banja Luka za davanje dozvole Draganu Kajkutu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojsvu investicionog menadžera;
Odluka Rješenje kojim se Draganu Kajkutu daje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojsvu investicionog menadžera

20
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se Bojanu Šljokiću oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera zbog prestanka radnog odnosa u ovlašćenom učesniku;
Odluka Rješenje kojim se Bojanu Šljokiću oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u svojstvu brokera zbog prestanka radnog odnosa u ovlašćenom učesniku

21
Rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta "Pekara" a.d. Bosanski Brod;
Odluka Rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta "Pekara" a.d. Bosanski Brod

22
Razmatranje prijedloga odgovora na upit ABS Banka dd Sarajevo, putem elektronske pošte, u vezi sa obavljanjem kastodi poslova u Republici Srpskoj;
Odluka Odgovor na upit ABS Banka dd Sarajevo u vezi sa obavljanjem kastodi poslova u Republici Srpskoj

23
Razno
Odluka ---
  Na vrh