128. sjednica Komisije na dan 20.05.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 126. i 127. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka Usvojeni su zapisnici sa 126. i 127. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Razmatranje prijave emitenta, "INCEL" a.d. Banja Luka za upis statusne promjene - podjele na dva akcionarska društva;
Odluka Rješenje kojim se briše Incel a.d. Banja Luka iz registra emitenata i upisuju dva aksionarska društva: Industrijske plantaže a.d. Banja Luka i Poslovna zona a.d. Banja Luka

3
Razmatranje prijedloga za odustanak od žalbe protiv rješenja o prekršaju Osnovnog suda Banja Luka broj 071-0-Pr-08-004698-VII od 06.04.2009. godine kojim je obustavljen prekršajni postupak protiv okrivljenog Riste Gojkovića;
Odluka Odustanak od žalbe protiv rješenja o prekršaju Osnovnog suda Banja Luka broj 071-0-Pr-08-004698-VII od 06.04.2009. godine kojim je obustavljen prekršajni postupak protiv okrivljenog Riste Gojkovića
01-УП-031-1881/09 Odustanak od žalbe protiv rješenja o prekršaju101,15 KB

4
Razmatranje prijedloga za pokretanje kontrole i poništavanje transakcije Mirka Subotića akcijama emitenta "TERMOAPARATI" a.d. Istočno Sarajevo nakon nastanka obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta;
Odluka Odlučeno je da se pokrene postupak kontrole i poništavanja transakcije Mirka Subotića akcijama emitenta "TERMOAPARATI" a.d. Istočno Sarajevo nakon nastanka obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta

5
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se za Mirka Subotića, Milorada Subotića i Vladimira Subotića utvrđuje obaveza objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "TERMOAPARATI" a.d. Istočno Sarajevo;
Odluka Rješenje kojim se za Mirka Subotića, Milorada Subotića i Vladimira Subotića utvrđuje obaveza objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "TERMOAPARATI" a.d. Istočno Sarajevo
01-УП-031-1882/09 Rješenje150,37 KB

6
Razmatranje prijedloga odgovora na dopis DUIF Zepter invest a.d. Banja Luka u vezi sa nalazima sprovedenog postupka nadzora emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka i aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka";
Odluka Odgovor na dopis DUIF Zepter invest a.d. Banja Luka u vezi sa nalazima sprovedenog postupka nadzora emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka i aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka"
01-УП-031-1883/09 Odgovor211,14 KB

7
Razmatranje prijedloga dopisa - informacije Okružnom tužilaštvu Banja Luka u vezi sa nalazima sprovedenog postupka nadzora emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka i aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka";
Odluka Dopisa - informacija Okružnom tužilaštvu Banja Luka u vezi sa nalazima sprovedenog postupka nadzora emitenta "Tržnica" a.d. Banja Luka i aktivnostima "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka"
01-УП-031-1884/09 Dopis285,66 KB

8
Razmatranje prijedloga dopisa emitentu "Tržnica" a.d. Banja Luka, u vezi sa utvrđenim nalazima o postupanju "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka";
Odluka Dopis emitentu "Tržnica" a.d. Banja Luka, u vezi sa utvrđenim nalazima o postupanju "Udruženja akcionara Tržnice a.d. Banja Luka"
01-УП-031-1885/09 Dopis99,70 KB

9
Razmatranje prijedloga zaključka kojim se nalaže emitentu "MERIDIAN" a.d. Banja Luka da u odluci o trećoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital izvrši neophodne korekcije;
Odluka Zaključak kojim se nalaže emitentu "MERIDIAN" a.d. Banja Luka da u odluci o trećoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital izvrši neophodne korekcije
01-УП-031-1886/09 Zaključak88,80 KB

10
Razmatranje podneska notara Irene Mojović iz Banje Luke u vezi upisa "Očne optike" a.d. Banja Luka u Registar emitenata hartija od vrijednosti;
Odluka Odgovor na upit notara Irene Mojović iz Banje Luke u vezi upisa "Očne optike" a.d. Banja Luka u Registar emitenata hartija od vrijednosti

11
Razmatranje prijave emitenta, "VELEPROMET" a.d. Zvornik za upis statusne promjene - podjele na dva akcionarska društva;
Odluka Rješenje kojim se upisuje statusna promjena emitenta "VELEPROMET" a.d. Zvornik za upis statusne promjene - podjela na dva akcionarska društva i to: Novi velepromet a.d. Zvornik i Hit Centar a.d. Zvornik

12
Razmatranje zahtjeva Save Čeprkala za odobrenje objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "ZORA TURIST" a.d. Banja Luka;
Odluka Rješenje kojim se Savi Čeprkalu daje odobrenje za objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "ZORA TURIST" a.d. Banja Luka
01-УП-031-1889/09 Rješenje160,38 KB

13
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv okrivljenog, Akcionarsko društvo RUDNIK NEMETALA "STANARI" Stanari i Milana Đurića, kao odgovornog lica;
Odluka Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv okrivljenog, Akcionarsko društvo RUDNIK NEMETALA "STANARI" Stanari i Milana Đurića, kao odgovornog lica

14
Razmatranje zahtjeva emitenta "SLOGA" a.d. Kozarska Dubica za odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka Rješenje kojim se emitentu "SLOGA" a.d. Kozarska Dubica daje odobrenje prospekta za drugu emisiju akcija javnom ponudom
01-УП-031-1891/09 Rješenje127,50 KB

15
Razmatranje prijave emitenta "NEŠKOVIĆ OSIGURANjE" a.d. Bijeljina za upis pete emisije akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital;
Odluka Rješenje o upisu pete emisije akcija emitenta "NEŠKOVIĆ OSIGURANjE" a.d. Bijeljina po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u registar emitenata

16
Razmatranje odgovora na upit HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK a.d. Odjel investicionog bankarstva Pododjel depozitar za IF - primjena Uputstva o sadržaju WEB stranica ovlašćenih učesnika;
Odluka Odgovor na upit HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK a.d. Odjel investicionog bankarstva Pododjel depozitar za IF - primjena Uputstva o sadržaju WEB stranica ovlašćenih učesnika

17
Razmatranje odgovora na upit HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK a.d. Odjel investicionog bankarstva Pododjel za kastodi poslove - primjena Uputstva o sadržaju WEB stranica ovlašćenih učesnika;
Odluka Odgovor na upit HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK a.d. Odjel investicionog bankarstva Pododjel za kastodi poslove - primjena Uputstva o sadržaju WEB stranica ovlašćenih učesnika

18
Razmatranje odgovora na upit DUIF Mikrofin Invest u vezi sa ispunjavanjem uslova u pogledu organizacione i kadrovske osposobljenosti društva;
Odluka Odgovor na upit DUIF Mikrofin Invest u vezi sa ispunjavanjem uslova u pogledu organizacione i kadrovske osposobljenosti društva

19
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se usvaja zahtjev "Raiffeisen Capital" a.d. Banja Luka kojim prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata za poslove upravljanja portfeljom i poslove agenta emisije;
Odluka Rješenje kojim se usvaja zahtjev "Raiffeisen Capital" a.d. Banja Luka i prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata za poslove upravljanja portfeljom i poslove agenta emisije
05-051-1904/09 Rješenje93,90 KB

20
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se daje saglasnost "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka na imenovanje Bojana Lučića za rukovodioca UniCredit Broker;
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka na imenovanje Bojana Lučića za rukovodioca UniCredit Broker
01-УП-051-1910/09 Rješenje82,59 KB

21
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se usvaja zahtjev UniCredit Bank a.d. Banja Luka i daje dozvola Darku Atlagiću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menandžer;
Odluka Rješenje kojim se usvaja zahtjev UniCredit Bank a.d. Banja Luka i daje dozvola Darku Atlagiću za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menandžer
01-УП-051-1912/09 Rješenje137,58 KB

22
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Poslovnog udruženja berzanskih posrednika u vezi naplaćivanja usluga posredovanja u isplati dividende;
Odluka Odgovor na upit Poslovnog udruženja berzanskih posrednika u vezi naplaćivanja usluga posredovanja u isplati dividende
01-УП-051-1905/09 Odgovor69,68 KB

23
Razmatranje zahtjeva Saše Belovića za priznavanje zvanja brokera stečenog u Federaciji BiH;
Odluka Rješenje kojim se zahtjev Saše Belovića za priznavanje zvanja brokera stečenog u Federaciji BiH odbija kao neosnovan
01-УП-051-1909/09 Rješenje93,41 KB

24
Razmatranje zahtjeva ''UniCredit Bank a.d. Banjaluka'' Banjaluka za davanje dozvole za depozitarne poslove;
Odluka Rješenje kojim se ''UniCredit Bank a.d. Banjaluka'' Banjaluka daje dozvola za depozitarne poslove
01-УП-051-1907-1/09 Rješenje82,06 KB
01-УП-051-1906/09 Rješenje102,48 KB

25
Razmatranje zahtjeva ''UniCredit Bank a.d. Banjaluka'' Banjaluka za davanje saglasnosti na Pravila poslovanja banke depozitara investicionih fondova;
Odluka Rješenje kojim se ''UniCredit Bank a.d. Banjaluka'' Banjaluka daje saglasnosta na Pravila poslovanja banke depozitara investicionih fondova
01-УП-051-1907/09 Rješenje86,46 KB

26
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se daje saglasnost Brokersko-dilerskom društvu "Eurobroker" a.d. Banja Luka na imenovanje Milane Ostić za direktora Društva;
Odluka Rješenje kojim se daje saglasnost Brokersko-dilerskom društvu "Eurobroker" a.d. Banja Luka na imenovanje Milane Ostić za direktora Društva
01-УП-051-1911/09 Rješenje82,63 KB

27
Razmatranje zahtjeva emitenta Olimpijski centar "JAHORINA" a.d. Pale za odobrenje prospekta za treću emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka Rješenje kojim se emitentu Olimpijski centar "JAHORINA" a.d. Pale daje odobrenje na prospekt za treću emisiju akcija javnom ponudom
01-УП-031-1893/09 Rješenje91,37 KB

28
Razmatarnje odgovora na upit Ivana Kodrnja u vezi sa poklanjanjem akcija;
Odluka -

29
Razmatranje informacije za Komisiju o trgovanju akcijama emitenata Unicep Grup a.d. Banja Luka i Čajavec Mega a.d. Banja Luka, lokalne oznake UNGR-R-A i CMEG-R-A;
Odluka Usvojena je informacija za Komisiju o trgovanju akcijama emitenata Unicep Grup a.d. Banja Luka i Čajavec Mega a.d. Banja Luka, lokalne oznake UNGR-R-A i CMEG-R-A

30
Razno
Odluka ---
  Na vrh