148. sjednica Komisije na dan 16.12.2009.


1
Razmatranje Zapisnika sa 147. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka - Zapisnik sa 147. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Razmatranje prijedloga odgovora na žalbu Banjalučke berze a.d. Banja Luka na rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-Pr-07-005896-VIII od 28.10.2009. godine;
Odluka - Odgovor na žalbu Banjalučke berze a.d. Banja Luka na rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-Pr-07-005896-VIII od 28.10.2009. godine

3
Razmatranje obavještenja emitenta UT "LEOTAR" a.d. Trebinje o drugoj emisiji akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala;
Odluka - Rješenje kojim se odbija prijava emitenta UT "LEOTAR" a.d. Trebinje za upis druge emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala
01-УП-031-4017/09 Rješenje151,56 KB

4
Razmatranje prijedloga odgovora na upit "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka u vezi sa objavljivanjem ponude od strane nasljednika ostavioca u situaciji kada nije izvršena dioba zaostavštine u koju ulaze i akcije emitenta koji je predmet preuzimanja;
Odluka - Odgovor na upit "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka u vezi sa objavljivanjem ponude od strane nasljednika ostavioca u situaciji kada nije izvršena dioba zaostavštine u koju ulaze i akcije emitenta koji je predmet preuzimanja

5
Razmatranje prijedloga odgovora na upit emitenta "MEHANIKA" a.d. Kozarska Dubica u vezi dopune dnevnog reda za skupštinu akcionara;
Odluka - Odgovor na upit emitenta "MEHANIKA" a.d. Kozarska Dubica u vezi dopune dnevnog reda za skupštinu akcionara
01-031-4019/09 Odgovor74,25 KB

6
Razmatranje zahtjeva emitenta "KRAJINA OSIGURANjE" a.d. Banja Luka za povlačenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neobjavljivanja izvještaja o značajnim događajima i radnjama koje utiču na buduće poslovanje emitenta;
Odluka - Dopis Osnovnom sudu Banja Luka kojim se odustaje od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka

7
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske u vezi minimalne količine akcija koje se mogu kupiti na Banjalučkoj berzi;
Odluka - Odgovor na upit Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske u vezi minimalne količine akcija koje se mogu kupiti na Banjalučkoj berzi
01-041-4021/09 Odgovor na upit Saveza udruženja malih akcinara u vezi minimalne količine akcija72,35 KB

8
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Anke Koprenović u vezi uloženih vaučera;
Odluka - Odgovor na upit Anke Koprenović u vezi uloženih vaučera

9
Razmatranje prijedloga postupanja Komisije za hartije od vrijednosti po pitanju promjena u obavljanju djelatnosti brokersko-dilerskih društava i banaka;
Odluka -

10
Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev Monet broker a.d. Banja Luka za oslobađanje od plaćanja naknade za produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
Odluka - Odgovor na zahtjev Monet broker a.d. Banja Luka za oslobađanje od plaćanja naknade za produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

11
Razmatranje analize trgovanja akcijama emitenta Duvan a.d. Bijeljina sa prijedlogom mjera;
Odluka -

12
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Centranom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalaže ispravka pogrešno izvršenog prenosa;
Odluka - Rješenje kojim se Centranom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalaže ispravka pogrešno izvršenog prenosa

13
Razmatranje analize trgovanja akcijama ZIF Balkan Investment Fond a.d. Banja Luka između Edvinasa Navickasa, direktora Balkan Investment Banke a.d. Banja Luka i Balkan Investment Banke a.d. Banja Luka;
Odluka -

14
Razmatranje analize slučaja trgovanja akcijama Trgoprodaja a.d. Prijedor na Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka;
Odluka -

15
Razmatranje prigovora na zapisnik o izvršenom vanrednom nadzoru nad berzanskim posrednikom "Eurobroker" a.d. Banja Luka:
Odluka - Zaključak kojim se prigovor berzanskog posrednika odbija kao neosnovan

16
Razno
Odluka ---
  Na vrh