139. sjednica Komisije na dan 18.09.2009.


1
Razmatranje zapisnika sa 137. i 138. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka -Usvojeni zapisnici sa 137. i 138. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

2
Razmatranje zahtjeva emitenta Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka za odobravanje izmjena i dopuna prospekta za petu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka -Zaključak da se pripremi Zaključak sa nalogom za dostavu dodatnih informacija vezanih za prospekt za petu emisiju akcija javnom ponudom;

3
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Banjalučke berze u vezi sa daljim postupanjem u slučaju pete emisije akcija Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka;
Odluka -Zaključak da se prijedlog odgovora upit Banjalučke berze u vezi sa daljim postupanjem u slučaju pete emisije akcija Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka vrati u sektor na doradu;

4
Razmatranje prijedloga odgovora na dopise Došen Zorana, u vezi sa zaštitom prava akcionara emitenta Kosig Dunav osiguranja a.d Banja Luka, a u postupku pete emsiije akcija;
Odluka -Zaključak da se prijedlog odgovora na dopise Došen Zorana, u vezi sa zaštitom prava akcionara emitenta Kosig Dunav osiguranja a.d Banja Luka, a u postupku pete emsiije akcija, vrati u sektor na doradu;

5
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Advantis broker a.d. Banja Luka u vezi sa potrebom izmjene odluke o petoj emisiji akcija Kosig Dunav osiguranja a.d. Banja Luka;
Odluka -Odgovor na upit Advantis broker a.d. Banja Luka u vezi sa potrebom izmjene odluke o petoj emisiji akcija Kosig Dunav osiguranja a.d. Banja Luka;
01-031-3050/09 Odgovor101,46 KB

6
Razmatranje zahtjeva emitenta “TRŽNICA” a.d. Banja Luka za promjenu podataka u registru emitenata;
Odluka -Zaključci: -Pripremiti Zaključak o prekidu postupka upisa promjene članova Upravnog odbora emitenta “TRŽNICA” a.d. Banja Luka u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti; -Pripremiti akt o prekidu trgovanja akcijama emitenta “TRŽNICA” a.d. Banja Luka; -Uputiti informaciju svim podnosiocima zahtjeva o tome šta je Komisija preduzela po njihovim zahtjevima i o tome koje su nadležnostima Komisije; -Dopis Okružnom tužilaštvu sa dopunom podataka u odnosu na ranije dostavljeno obavještenje.

7
Razmatranje obavještenja emitenata Holding "DRINATRANS" a.d. Zvornik i Holding "DRINATRANS" a.d. "PREVOZ" Srebrenica o trećoj emisiji akcija prilikom statusne promjene spajanja preuzimanjem (pripajanje);
Odluka -Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje treća emisija akcija emitenta Holding "DRINATRANS" a.d. Zvornik prilikom povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promjene spajanja preuzimanjem (pripajanje); -Rješenje kojim se emitent Holding "DRINATRANS" a.d. "PREVOZ" Srebrenica briše iz Registra emitenata;

8
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik zbog neobjavljivanja izvještaja o značajnim događajima i radnjama koje utiču na buduće poslovanje emitenta;
Odluka -Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv emitenta "NOVI GRAD" a.d. Ugljevik zbog neobjavljivanja izvještaja o značajnim događajima i radnjama koje utiču na buduće poslovanje emitenta;
01-УП-031-3052/09 Zahtjev189,55 KB

9
Razmatranje zahtjeva Društva sa ograničenom odgovornošću "VULIS" za odobrenje objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Bratunac;
Odluka -Rješenje kojim se Društvu sa ograničenom odgovornošću "VULIS" odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "VETERINARSKA STANICA" a.d. Bratunac;
01-УП-031-3053/09 Rješenje117,42 KB

10
Razmatranje obavještenja emitenta "STANDARD" a.d. Prnjavor o donesenoj odluci o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti akcija;
Odluka -Rješenje kojim se odbija prijava emitenta "STANDARD" a.d. Prnjavor za upis smanjenja osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti akcija u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti, kao neosnovan;
01-УП-031-3054/09 Rješenje135,61 KB

11
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Mirjani Kučuk oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima " VB Inter Invest" a.d. Banja Luka, zbog oduzimanja dozvole za rad Društvu;
Odluka -Rješenje kojim se Mirjani Kučuk oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima " VB Inter Invest" a.d. Banja Luka, zbog oduzimanja dozvole za rad Društvu;
01-УП-051-3056/09 Rješenje126,47 KB

12
Odgovor na upit Dragana Cerovca u vezi sa Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine;
Odluka -Odgovor na upit Dragana Cerovca u vezi sa Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine;

13
Odgovor na upit IRBRS u vezi sa Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine;
Odluka -Odgovor na upit IRBRS u vezi sa Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-061-2942/09 od 07.09.2009. godine;

14
Razmatranje prijedloga dopisa predsjednicima Okružnih i Osnovnih sudova u Republici Srpskoj u vezi sa postupanjem sudova u pojedinačnim prekršajnim postupcima povodom prekršaja predviđenih Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava;
Odluka -Zaključak: razmatranje ove tačke dnevnog reda odloženo za narednu sjednicu Komisije;

15
Izvještaj o aktivnostima vezanim za proceduru podnosenja zahtjeva za sticanja statusa potpisnika Multilateralnog memorandum o razumijevanju (Multilateral Memorandum of Understanding – MMoU) septembar 2009;
Odluka -Izvještaj o aktivnostima vezanim za proceduru podnosenja zahtjeva za sticanja statusa potpisnika Multilateralnog memorandum o razumijevanju (Multilateral Memorandum of Understanding – MMoU) septembar 2009;

16
Razmatranje prijedloga Izvještaja o radu i stanju na tržištu kapitala za period januar-jun 2009. godine;
Odluka -Izvještaj o radu i stanju na tržištu kapitala za period januar-jun 2009. godine;

17
Razmatranje prijedloga odgovora na upit "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka u vezi sa konverzijom potraživanja u osnovni kapital;
Odluka -Odgovor na upit "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka u vezi sa konverzijom potraživanja u osnovni kapital;
01-031-3055/09 Odgovor69,36 KB

18
Razmatranje prijedloga Saopštenja za javnost i medije;
Odluka -Saopštenja za javnost i medije;

19
Razno
Odluka
  Na vrh