132. sjednica Komisije na dan 14.07.2009.


1
Razmatranje Izvještaja o radu i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2008. godinu;
Odluka -Izvještaj o radu i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2008. godinu;

2
Razmatranje zahtjeva emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka za odobrenje prospekta za petu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka za petu emisiju akcija javnom ponudom;
01-УП-031-2465/09 Rješenje86,22 KB

3
Razmatranje prijedloga Uputstva o formi i sadržaju mišljenja uprave emitenta o objavljenoj ponudi za preuzimanje emitenta;
Odluka -Uputstvo o formi i sadržaju mišljenja uprave emitenta o objavljenoj ponudi za preuzimanje emitenta;

4
Razmatranje prijedloga dopisa emitentima sa zahtjevom za dostavu podataka o licima koja raspolažu povlašćenim informacijama;
Odluka --

5
Razmatranje zahtjeva Brane Jankovića i lica koja zajednički djeluju sa ponudiocem za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "HOTEL BOSNA" a.d. Banja Luka;
Odluka -Rješenje kojim se Brani Jankoviću i licima koja s njim zajednički djeluju odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "HOTEL BOSNA" a.d. Banja Luka;

6
Razmatranje zahtjeva emitenta OPŠTINA BIJELjINA za odobrenje prospekta za prvu emisiju obveznica javnom ponudom;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt emitenta OPŠTINA BIJELjINA za prvu emisiju obveznica javnom ponudom;
01-УП-031-2468/09 Rješenje88,74 KB

7
Razmatranje zahtjeva Mile Radišića za odobrenje objavljivanja javne ponude za preuzimanje emitenta "MEDICINSKA ELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka;
Odluka -Rješenje kojim se Mili Radišiću odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "MEDICINSKA ELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka;
01-УП-031-2469/09 Rješenje152,09 KB

8
Razmatranje prijedloga odgovora na upit Zemljoradničke zadruge "ŠIPRAGE" p.o. u stečaju Šiprage;
Odluka -Odgovor na upit Zemljoradničke zadruge "ŠIPRAGE" p.o. u stečaju, Šiprage;
01-031-2470/09 Odgovor48,85 KB

9
Razmatranje prijedolga zaključka o prekidu postupka po obavještenju emitenata Holding "DRINATRANS" a.d. Zvorinik i Holding "DRINATRANS" a.d. "PREVOZ" Srebrenica o trećoj emisiji akcija prilikom statusne promjene spajanja preuzimanjem;
Odluka -Zaključak o prekidu postupka po obavještenju emitenata Holding "DRINATRANS" a.d. Zvorinik i Holding "DRINATRANS" a.d. "PREVOZ" Srebrenica o trećoj emisiji akcija prilikom statusne promjene spajanja preuzimanjem;
01-УП-031-2471/09 Zaključak89,29 KB

10
Razmatranje žalbe na rješenje Osnovnog suda Mrkonjić Grad kojim se obustavlja prekršajni postupak protiv "Emdex" d.o.o. iz Šipova i Kovač Milana iz Šipova;
Odluka -Žalba protiv rješenja Osnovnog suda Mrkonjić Grad kojim se obustavlja prekršajni postupak protiv "Emdex" d.o.o. iz Šipova i Kovač Milana iz Šipova;
01-УП-031-2472/09 Žalba118,88 KB

11
Razmatranje zahtjeva emitenta, "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić za odobrenje prospekta za petu emisiju akcija javnom ponudom;
Odluka -Rješenje kojim se odobrava prospekt emitenta, "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić za petu emisiju akcija javnom ponudom;
01-УП-031-2473/09 Rješenje126,36 KB

12
Razmatranje zahtjeva NLB ''RAZVOJNA BANKA'' a. d. Baaluka PJ RB BROKER-VBBR za produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker za Darka Barašina;
Odluka -Rješenje kojim se produžava važenje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, izdate Darku Barašinu;
01-УП-051-2478-1/09 Rješenje136,37 KB

13
Razmatranje zahtjeva DUIF-a ''BLB MENADžMENT'' a.d. Banjaluka za produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer za Draganu Garaču;
Odluka -Rješenje kojim se Dragani Garači daje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "BLB MENADžMENT INVEST" a.d. Banja Luka
01-УП-051-2478-2/09 Rješenje153,45 KB

14
Razmatranje prijedloga Zaključka sa nalogom berzanskom posredniku Nova Banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" u predmetu utvrđivanja prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za poslove investicionog savjetovanja;
Odluka -Zaključak sa nalogom berzanskom posredniku Nova Banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" u predmetu utvrđivanja prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za poslove investicionog savjetovanja;
01-УП-051-2478/09 Zaključak86,21 KB

15
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Božani Bojić oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, u zvanju investicioni savjetnik u Novoj banci a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti " Broker Nova", zbog prelaska na drugo radno mjesto;
Odluka -Rješenje kojim se Božani Bojić oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik, u Novoj banci a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova", zbog prelaska na drugo radno mjesto;
01-УП-051-2477/09 Rješenje 82,71 KB

16
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se poništava transakcija akcijama UNICEP GROUP a.d. Banja Luka obavljena između Čajavec Mega a.d. Banja Luka i ZIF Polara Invest a.d. Banja Luka dana 20.03.2009. godine;
Odluka -Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se poništava transakcija akcijama UNICEP GROUP a.d. Banja Luka obavljena između Čajavec Mega a.d. Banja Luka i ZIF Polara Invest a.d. Banja Luka dana 20.03.2009. godine odloženo je za narednu sjednicu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

17
Razmatranje prijedloga Rješenja o odbijanju zahtjeva ČAJAVEC MEGA a.d. Banja Luka za odbijanje objavljivanja ponude za preuzimanje UNICEP GROUP a.d. Banja Luka;
Odluka -Razmatranje prijedloga Rješenja o odbijanju zahtjeva ČAJAVEC MEGA a.d. Banja Luka za odbijanje objavljivanja ponude za preuzimanje UNICEP GROUP a.d. Banja Luka odloženo je za narednu sjednicu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

18
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se berzanskom posredniku ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka utvrđuje prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova preuzimanja emisije;
Odluka -Rješenje kojim se berzanskom posredniku ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka utvrđuje prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova preuzimanja emisije;
05-051-2476/09 Rješenje86,31 KB

19
Odgovor na upit/zahtjev g. Mujić Muzafera u vezi sa kupovinom akcija;
Odluka -Odgovor na upit g. Mujić Muzafera u vezi sa kupovinom akcija;

20
Razno
Odluka ---
  Na vrh