150. sjednica Komisije na dan 28.12.2009.


1
Razmatranje Zapisnika sa 148. i 149.sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
Odluka - Zapisnik sa 148. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske - Zapisnika sa 149. sjednice Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

2
Razmatranje obavještenja emitenta FPM "MEHANIKA" a.d. Kozarska Dubica u vezi druge emisije akcija konverzijom potraživanja Republike Srpske po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa;
Odluka -

3
Odgovor na zahtjev Zorana Došena za poništenje pete emisije akcija javnom ponudom emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na zahtjev Zorana Došena za poništenje pete emisije akcija javnom ponudom emitenta "KOSIG DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka

4
Razmatranje zahtjeva Osnovnog suda u Prnjavoru za uređenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka broj 01-UP-031-3381/09 od 16.10.2009. godine protiv emitenta "ALPOS" a.d. Pranjavor;
Odluka - Podnesak sudu

5
Razmatranje izvještaja o sprovedenom nadzoru sticanja akcija emitenta "Livnica" a.d. Ljubija i zajedničkog djelovanja od strane "Egzotic" d.o.o., "Prijedorputevi" a.d. Prijedor i Dragana Čorokala iz Prijedora;
Odluka - Izvještaj o sprovedenom nadzoru sticanja akcija emitenta "Livnica" a.d. Ljubija i zajedničkog djelovanja od strane "Egzotic" d.o.o., "Prijedorputevi" a.d. Prijedor i Dragana Čorokala iz Prijedora

6
Razmatranje informacije u vezi odustanka od treće emisije akcija javnom ponudom emitenta, "RELAKS" a.d. Banja Luka;
Odluka - Informacija u vezi odustanka od treće emisije akcija javnom ponudom emitenta, "RELAKS" a.d. Banja Luka

7
Razmatranje prijedloga odgovora na upit "FIMA International" a.d. Banja Luka u vezi sa primjenom odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
Odluka - Odgovor na upit "FIMA International" a.d. Banja Luka u vezi sa primjenom odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
01-031-4120/09 Odgovor123,08 KB

8
Razmatranje odgovora na upit Društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva invest a.d. Banja Luka u vezi neslaganja iznosa akcijskog kapitala u aktima ZIF-a Aktiva invest fond a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na upit Društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva invest a.d. Banja Luka u vezi neslaganja iznosa akcijskog kapitala u aktima ZIF-a Aktiva invest fond a.d. Banja Luka

9
Razmatranje prijedloga odgovora na dopis Ministarstva bezbjednosti, Državne agencije za istrage i zaštitu;
Odluka - Odgovor na dopis Ministarstva bezbjednosti, Državne agencije za istrage i zaštitu

10
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se daje saglasnost na izmjene Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva broj: 04-1-6890-6/09 u dijelu koji se odnosi na Tarife vezane za kastodi poslove;
Odluka - Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjene Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima Korporativnog i Poduzetničkog bankarstva broj: 04-1-6890-6/09 u dijelu koji se odnosi na Tarife vezane za kastodi poslove
01-УП-051- 4159/09 Rješenje77,32 KB

11
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina produžava dozvola za ovavljanje kastodi poslova;
Odluka - Rješenje kojim se Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina produžava dozvola za ovavljanje kastodi poslova
01-УП-051-4157/09, 30.12.2009 Rješenje91,86 KB

12
Razmatranje prijedloga Zaključaka kojim se nalaže berzanskim posrednicima da izvrše izmjene opštih akata u skladu s promjenama u dozvoli za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
Odluka - Zaključak kojim se berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Broker Nova, nalaže da izvrše izmjene opštih akata u skladu s promjenama u dozvoli za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti - Zaključak kojim se berzanskom posredniku Fima International a.d. Banja Luka nalaže da izvrše izmjene opštih akata u skladu s promjenama u dozvoli za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti - Zaključak kojim se berzanskom posredniku Zepter broker a.d. Banja Luka nalaže da izvrše izmjene opštih akata u skladu s promjenama u dozvoli za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti
01-УП-051-4162/09 Zaključak76,75 KB
01-УП-051-4163/09 Zaključak78,03 KB
01-УП-051-4158/09 Zaključak77,81 KB

13
Razmatranje prijedloga Zaključaka sa nalogom Društvima za upravljanje investicionim fondovima za izmjenu statuta i opštih akata brisanjem odredbi koje predviđaju mogućnost davanja prokure;
Odluka - Zaključak sa nalogom Društvu za upravljanje investicionim fondovima Euroinvestment a.d. Banja Luka za izmjenu statuta i opštih akata brisanjem odredbi koje predviđaju mogućnost davanja prokure - Zaključak sa nalogom Društvu za upravljanje investicionim fondovima Mikrofin Invest d.o.o. Banja Luka za izmjenu statuta i opštih akata brisanjem odredbi koje predviđaju mogućnost davanja prokure - Zaključak sa nalogom Društvu za upravljanje investicionim fondovima BLB Menadžment Invest a.d. Banja Luka za izmjenu statuta i opštih akata brisanjem odredbi koje predviđaju mogućnost davanja prokure - Zaključak sa nalogom Društvu za upravljanje investicionim fondovima Zepter Invest a.d. Banja Luka za izmjenu statuta i opštih akata brisanjem odredbi koje predviđaju mogućnost davanja prokure
01-УП-051-4167/09 Zaključak78,16 KB
01-УП-051-4168/09 Zaključak76,64 KB
01-УП-051-4165/09 Zaključak76,63 KB
01-УП-051-4166/09 Zaključak76,71 KB
01-УП-051-4164/09 Zaključak76,65 KB

14
Razmatranje prijedloga Rješenja kojim se Bojani Teodorović iz Banja Luke oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, zbog prestanka radnog odnosa;
Odluka - Rješenje kojim se Bojani Teodorović iz Banja Luke oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, zbog prestanka radnog odnosa
01-УП-051-4160/09 Rješenje78,83 KB

15
Razmatranje zahtjeva ''NOVA BANKA'' a.d. Banjaluka, Odjeljenje kastodi poslova da se Božani Bojić da dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera;
Odluka - Rješenje kojim se Božani Bojić iz Banja Luke izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u ''NOVOJ BANCI'' a.d. Banjaluka, Odjeljenje kastodi poslova
01-УП-051-4161 /09 Rješenje97,09 KB

16
Razmatranje zahtjeva DUIF ''BORS INVEST'' a.d. Banjaluka za dobijanje saglasnosti na Pravilnik o sukobu interesa;
Odluka - Rješenje kojim se daje saglasnosti na Pravilnik o sukobu interesa DUIF-u ''BORS INVEST'' a.d. Banjaluka
01-УП-051-4156/09 Rješenje73,65 KB

17
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se brokeru Veliborki Lalić izriče opomena;
Odluka - Rješenje kojim se brokeru Veliborki Lalić izriče opomena

18
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se brokeru Milani Ostić zabranjuje poslovanje sa hartijama od vrijednosti privremeno u trajanju od 30 dana;
Odluka - Rješenje kojim se brokeru Milani Ostić zabranjuje poslovanje sa hartijama od vrijednosti privremeno u trajanju od 30 dana

19
Razmatranje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv članova uprave i nadzornog odbora Duvan a.d. Bijeljina;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv članova uprave i nadzornog odbora Duvan a.d. Bijeljina

20
Razmatranje prijedloga odgovora na tužbu DUIF BLB Menadžment a.d. Banja Luka i Ognjena Mihajlovića na rješenje Komisije broj 01-UP-061-3715/09 od 11.11.2009. godine;
Odluka - Odgovor na tužbu DUIF BLB Menadžment a.d. Banja Luka i Ognjena Mihajlovića na rješenje Komisije broj 01-UP-061-3715/09 od 11.11.2009. godine

21
Razmatranje analize slučaja trgovanja akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad i Čistoća a.d. Banja Luka između ZIF Aktiva Invest i ZIF VB fond;
Odluka - Analiza slučaja trgovanja akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad i Čistoća a.d. Banja Luka između ZIF Aktiva Invest i ZIF VB fond - Usvojene mjere: 1. da se podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Srđana Praštala; 2. da se podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv DUIF AKTIVA INVEST a.d. Banja Luka; 3. da se podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Vitomira Joksimovića.

22
Razmatranje prijedloga rješenja kojim se berzanskom posredniku Balkan investment banka a.d. Banja Luka, odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Balkan Investment Broker izriče opomena;
Odluka - Rješenje kojim se berzanskom posredniku Balkan investment banka a.d. Banja Luka, odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Balkan Investment Broker izriče opomena

23
Razmatranje prijedloga zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom protiv Edvinasa Navockasa;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom protiv Edvinasa Navockasa

24
Razmatranje prijedloga Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pere Jandrića i DUIF "Privrednik" a.d. Banja Luka;
Odluka - Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pere Jandrića i DUIF "Privrednik" a.d. Banja Luka

25
Razmatranje prijedloga odgovora/dostave podataka na zahtjev Batinar Branka u vezi sa statusom akcionara DI "Vrbas" a.d. Banja Luka;
Odluka - Odgovor na zahtjev Batinar Branka u vezi sa statusom akcionara DI "Vrbas" a.d. Banja Luka

26
Razmatranje prijedloga odgovora na upit "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka u vezi sa trgovanjem akcijama navedenog emitenta tokom 2008. godine;
Odluka - Odgovor na upit "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka u vezi sa trgovanjem akcijama navedenog emitenta tokom 2008. godine

27
Razmatranje zahtjeva za produženje dozvole berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
Odluka - Zahtjev za produženje dozvole berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti
01-УП-051-4149/09 Rješenje87,84 KB
01-УП-051-4146/09 Rješenje98,20 KB
01-УП-051-4144/09 Rješenje80,37 KB
01-УП-051-4147/09 Rješenje110,48 KB
01-УП-051-4143/09 Rješenje82,72 KB
01-УП-051- 4145/09 Rješenje80,60 KB

28
Razmatranje zahtjeva za produženje dozvole berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
Odluka - Rješenje kojim se produžava važenje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, za brokerske i dilerske poslove - Rješenje kojim se berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog savjetnika i kojim Monet broker a.d. Banja Luka prestaje da važi dozvola a obavljanje poslova podrške tržištu - market making - Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjene Statuta berzanskog posrednika Monet broker a.d. Banja Luka - Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja berzanskog posrednika Monet broker a.d. Banja Luka - Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o tarifama berzanskog posrednika Monet broker a.d. Banja Luka

29
Razmatranje zahtjeva za produženje roka za usklađivanje kapitala od strane FIMA Int. a.d. Banja Luka;
Odluka - Zaključak kojim se odobrava produženje roka za 60 dana, za usklađivanje kapitala po rješenju Komisije broj 01-UP-061-2395/09 od 07.07.2009.

30
Razno
Odluka ---
  Na vrh