Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
07.03.2011. Uredba o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa Na 5. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj dana 03.03.2011. godine, uvojen je Prijedlog uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa.
Priložen fajl Snimi Fajl
18.11.2009. Obavještenje o oduzimanju odobrenja za rad investicionom društvu Dionica Brod d.o.o. Slavonski Brod Dana 23.10.2009. god. Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA) je dostavila obavještenje Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, da je oduzela odobrenje za rad investicionom društvu Dionica Brod d.o.o. Slavonski Brod. U prilogu je dostavljeno rješenje Klasa: UP/I-041-02/09-06/8 Ur. broj: 326-321/09-7, kojim je navedenom društvu oduzeta dozvola za rad, te naloženo da ne smije sklopiti, započeti ili obaviti niti jednu novu investicionu uslugu ili aktivnost za koju je odobrenje za rad bilo izdano, te da u roku od godinu dana od konačnosti rješenja (21.09.2009.) ne može ponovo tražiti dozvolu za rad.
Priložen fajl Snimi Fajl
04.11.2009. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je potpisnik IOSCO MMoU
Priložen fajl Snimi Fajl
18.09.2009. Saopštenje za javnost - trgovanje akcijama emitenta "Medicinska Elektronika"
Priložen fajl Snimi Fajl
03.12.2007. Pregled EU propisa relevantnih za tržište kapitala
Priložen fajl Snimi Fajl
16.10.2007. Saopštenje povodom neovlaštenog pozivanja građana na prodaju akcija emitenta "Građa" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
10.10.2007. Obavještenje akcionarima "Energoinvest novi" TNNO a.d. Doboj  
Priložen fajl Snimi Fajl
02.05.2007. Broj računa Komisije Broj računa na koji će se vršiti uplate naknada za postupke pred Komisijom je:
5550070021499434
Nova Banka

Priložen fajl Snimi Fajl
25.02.2007. Saopštenje za javnost - poziv na prodaju akcija Od strane Udruženja malih akcionara preduzeća “Prnjavorekspres” a.d. Prnjavor i “Promet” a.d. Prnjavor Komisija je obaviještena da g-din Petar Dušanić u svoje ime, ali i u ime d.o.o. “Kompanija Dušanić” poziva akcionare navedenih preduzeće da zaključe ugovor...
Priložen fajl Snimi Fajl
06.02.2007. Saopštenje za javnost - forumi Polazeći od zakonskog ovlaštenja da propisuje, organizuje, preduzima i nadgleda mjere kojima osigurava efikasno funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i zaštitu interesa investitora, Komisija želi da, putem ovog saopštenja, upozna javnost i upozori sve učesnike u prometu hartijama od vrijednosti na sadržaj foruma kao posebnih Web aplikacija koje omogućavaju korisnicima interneta raspravu po određenim temama...
Priložen fajl Snimi Fajl
1 2 3 4 5
  Na vrh